xenforo importers

 1. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.2

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.2 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.1

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.1 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Một số thay đổi trong XFI 1.5.1 bao gồm: Đừng cố gắng...
 3. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.0

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.5.0 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. XenForo Importers 1.5.0 giới thiệu một trình nhập mới...
 4. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.4.1

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.4.1 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Một số thay đổi trong XFI 1.4.1 bao gồm: Xử lý nhiều...
 5. PVS

  Addon 2x XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2

  XenForo Importers - Trình nhập cho XenForo 2.2 1.4.0 XenForo Importers - Trình nhập plugin trong XenForo 2.2 từ các công cụ khác. Các công cụ được hỗ trợ: vBulletin 3 (bao gồm blog), vBulletin 4 (bao gồm cả blog), vBulletin 5, XenForo 2. Bản phát hành nhằm sửa lỗi. Chúc các bạn thành công...
 6. PVS

  Language 2x Spanish (Tu) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu) cho XenForo Importer

  Spanish (Tu) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu) cho XenForo Importers 1.0.1a Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Spanish (Ud) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Ud) cho XenForo Importer

  Spanish (Ud) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importers 1.0.1a Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Ud). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Importers - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Importers của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Importers - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Importers của XenForo 2 1.0.1 Rev.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom