xenscripts

  1. PVS

    Addon XenScripts WordPress to XenForo Bridge - XenScripts nối WordPress với Xenforo

    XenScripts WordPress to XenForo Bridge - XenScripts nối WordPress với Xenforo 1.1 WordPress to XenForo Bridge là giải pháp nối hoàn chỉnh để tích hợp hai cộng đồng của bạn. Tính năng chính: Đăng nhập vào WordPress với tài khoản XenForo của bạn (xác thực người dùng là hoàn toàn xử lý bởi...
Top Bottom