xep hang chu de nang cao

  1. PVS

    Addon 2x Advanced Thread Rating - Nâng cao xếp hạng chủ đề cho XenForo 2

    Advanced Thread Rating - Nâng cao xếp hạng chủ đề cho XenForo 2 2.2.0 Nếu bạn muốn biết sự đánh giá của độc giả hoặc các thành viên khác đối với nội dung bạn đăng trên một chủ đề/bài viết, đây là giải pháp của bạn rằng mọi trang web/diễn đàn nên có "Xếp hạng chủ đề nâng cao". Add-on này cho...
Top Bottom