xf2.2 default styles

  1. PVS

    Styles 2x XF2.2 Default Styles (No Template edits) - Style mặc định (Không chỉnh sửa Template) cho XenForo 2.2 2.2.x

    XF2.2 Default Styles (No Template edits) - Style mặc định (Không chỉnh sửa Template) cho XenForo 2.2 2.2.x Đây chỉ là một chủ đề giao diện tối mặc định. Những điều này MIỄN PHÍ để tải xuống và sử dụng mà không chỉnh sửa template. Thật không may, một số code nhỏ đã phải thêm vào template...
Top Bottom