xfmg media widget type icons

  1. PVS

    Addon 2x XFMG media widget type icons - Biểu tượng loại cho widget media XFMG của XenForo 2

    XFMG media widget type icons - Biểu tượng loại cho widget media XFMG của XenForo 2 1.0.0 Beta Theo mặc định, các biểu tượng loại XFMG không được thêm vào widget media slider. Addon này áp dụng hai template modifications để thêm các biểu tượng loại vào widget này. Các biểu tượng loại có thể...
Top Bottom