xfmg: rebuild exif data

  1. PVS

    Addon 2x [FF] XFMG: Rebuild EXIF Data - Xây dựng lại EXIF Data cho XFMG XenForo 2 1.0.0

    [FF] XFMG: Rebuild EXIF Data - Xây dựng lại EXIF Data cho XFMG XenForo 2 1.0.0 Add-on đơn giản bổ sung lệnh cli để xây dựng lại EXIF data cho tất cả các ảnh JPEG trong thư viện media. Điều này hữu ích nếu được sử dụng sau khi nhập từ một hệ thống thư viện khác, vì trình nhập hiện tại (tốt, ít...
Top Bottom