xfrm download new tab

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] XFRM Download New Tab - Tải xuống XFRM trong tab mới cho XenForo 2 2.1.1

    [MMO] XFRM Download New Tab - Tải xuống XFRM trong tab mới cho XenForo 2 2.1.1 Nếu loại liên kết ngoài được chỉ định trong Resource Manager, thì add-on sẽ mở liên kết này trong một cửa sổ mới chứ không phải cửa sổ hiện tại như được thực hiện theo mặc định. Đối với add-on này, cần có XenForo...
Top Bottom