xfrm file extension and size display

  1. PVS

    Addon 2x XFRM File Extension And Size Display - Hiển thị phần mở rộng và kích thước tệp của XFRM cho XenForo

    XFRM File Extension And Size Display - Hiển thị phần mở rộng và kích thước tệp của XFRM cho XenForo 2 2.0.1 Đây là một addon đơn giản sẽ hiển thị loại phần mở rộng tệp và kích thước tệp trong trang resource view. Không có tùy chọn nào cho addon, chỉ cần cài đặt là xong. Chúc các bạn thành...
Top Bottom