xfrm: reply to download

  1. PVS

    Addon 2x [PB] XFRM: Reply to Download - Trả lời để tải xuống XFRM của XenForo 2

    [PB] XFRM: Reply to Download - Trả lời để tải xuống XFRM của XenForo 2 1.0.0 Plugin này cho phép bạn ngăn người dùng tải xuống tài nguyên XFRM cho đến khi họ để lại tin nhắn (có thể nhìn thấy, nghĩa là được kiểm duyệt và không bị xóa "tạm thời") trong chủ đề của cuộc thảo luận tài nguyên...
Top Bottom