xfrm resources layouts

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] XFRM Resources Layout - Bố cục tài nguyên XFRM cho XenForo 2 2.2.0

    [OzzModz] XFRM Resources Layout - Bố cục tài nguyên XFRM cho XenForo 2 2.2.0 Sử dụng add-on này, bạn có thể dễ dàng thay đổi bố cục của resources list. Tính năng: Tùy chọn để bật/tắt bố cục mới Style Properties cho hầu hết mọi yếu tố của bố cục mới Tùy chọn cho phép bạn buộc XFRM lưu biểu...
Top Bottom