xfrm tags in discussion

  1. PVS

    Addon 2x [UH] XFRM Tags In Discussion - Thêm Tag XFRM trong thảo luận XenForo 2 2.2.9

    [UH] XFRM Tags In Discussion - Thêm Tag XFRM trong thảo luận XenForo 2 2.2.9 Add-on đơn giản này sẽ thêm các thẻ được tạo khi tài nguyên được đặt vào chủ đề thảo luận. Thêm một tùy chọn mới: AdminCP -->> Setup -->> Options -->> XenForo Resource Manager -->> Add resource tags in discussion...
  2. PVS

    Addon 2x [UH] XFRM Tags In Discussion - Thêm Tag XFRM trong thảo luận XenForo 2 2.2.1

    [UH] XFRM Tags In Discussion - Thêm Tag XFRM trong thảo luận XenForo 2 2.2.1 Add-on đơn giản này sẽ thêm các thẻ được tạo khi tài nguyên được đặt vào chủ đề thảo luận. Thêm một tùy chọn mới: AdminCP -->> Setup -->> Options -->> XenForo Resource Manager -->> Add resource tags in discussion...
Top Bottom