[xtr] user info panel

  1. PVS

    Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2

    Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho [XTR] User Info Panel của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on [XTR] User Info Panel của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top