yandex.turbo

  1. PVS

    Addon 2x [JUM] Yandex.Turbo - Tích hợp Yandex.Turbo cho XenForo 2 2.1.1

    [JUM] Yandex.Turbo - Tích hợp Yandex.Turbo cho XenForo 2 2.1.1 Là một nguồn của các trang Turbo, bạn cần sử dụng một liên kết có dạng https: //forum_address/forums/-/index.rss? yandex = turbo Hãy nhớ rằng chỉ những trang có sẵn trong RSS tại thời điểm kết nối và sau đó mới được gửi đến Yandex...
  2. PVS

    Addon 2x [MMO] RSS Feed for Yandex.Turbo Pages - Nguồn cấp dữ liệu RSS cho các trang Yandex.Turbo XenForo 2.2 2.2.2

    [MMO] RSS Feed for Yandex.Turbo Pages - Nguồn cấp dữ liệu RSS cho các trang Yandex.Turbo XenForo 2.2 2.2.2 Add-on này cho phép bạn gửi nguồn cấp dữ liệu RSS cho Yandex.Turbo technology Là nguồn trang Turbo, bạn cần sử dụng liên kết có dạng: yourdomain/yturbo-feed.xml Hiện tại, phiên bản php tối...
Top Bottom