Tutorial 2x Cài đặt biểu tượng Font Awesome 5.2.0 và cách sử dụng trên XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
15,228
Được Like
11,639
Cài đặt biểu tượng Font Awesome 5.2.0 và cách sử dụng trên XenForo 2

Bài viết sẽ hướng dẫn cách cài đặt biểu tượng Font Awesome 5.2.0 và cách sử dụng nó trên XenForo 2.

Vào template PAGE_CONTAINER tìm:
Mã:
<head>

Thêm đoạn code bên dưới vào phía sau:
Mã:
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.2.0/css/all.css" integrity="sha384-hWVjflwFxL6sNzntih27bfxkr27PmbbK/iSvJ+a4+0owXq79v+lsFkW54bOGbiDQ" crossorigin="anonymous">

Biểu tượng Font Awesome 5.2.0 các bạn có thể xem tại: https://fontawesome.com/icons

Ví dụ: đây là một widget sử dụng HTML:
Mã:
<i class="fab fa-angrycreative"></i><br>
<i class="fas fa-door-open"></i><br>
<i class="fas fa-car-crash"></i><br>
<i class="fas fa-charging-station"></i>

Screenshot_1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

cuonghv

Cộng Sự Đắc Lực
Thành viên BQT
Tham gia
15/08/2015
Bài viết
388
Được Like
364
Cách này cũng xử dụng được trên Xen 1.x :)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom