Tutorial 2x Cài đặt biểu tượng Font Awesome 5.2.0 và cách sử dụng trên XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,632
Cài đặt biểu tượng Font Awesome 5.2.0 và cách sử dụng trên XenForo 2

Bài viết sẽ hướng dẫn cách cài đặt biểu tượng Font Awesome 5.2.0 và cách sử dụng nó trên XenForo 2.

Vào template PAGE_CONTAINER tìm:
Mã:
<head>

Thêm đoạn code bên dưới vào phía sau:
Mã:
<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.2.0/css/all.css" integrity="sha384-hWVjflwFxL6sNzntih27bfxkr27PmbbK/iSvJ+a4+0owXq79v+lsFkW54bOGbiDQ" crossorigin="anonymous">

Biểu tượng Font Awesome 5.2.0 các bạn có thể xem tại: https://fontawesome.com/icons

Ví dụ: đây là một widget sử dụng HTML:
Mã:
<i class="fab fa-angrycreative"></i><br>
<i class="fas fa-door-open"></i><br>
<i class="fas fa-car-crash"></i><br>
<i class="fas fa-charging-station"></i>

Screenshot_1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

cuonghv

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
15/08/2015
Bài viết
388
Được Like
364
Cách này cũng xử dụng được trên Xen 1.x :)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom