FontAwesome Icons trong Message Buttons

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
FontAwesome Icons trong Message Buttons

Thêm biểu tượng FontAwesome trong Message Buttons.

1. Trước tiên vào template PAGE_CONTAINER và thêm vào sau <head> đoạn code sau:
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">

2. Vào template post và thay thế tất cả mọi thứ với:
Mã:
<xen:include template="message">

  <xen:map from="$post" to="$message" />
  <xen:set var="$messageId">post-{$post.post_id}</xen:set>
  <xen:set var="$likesUrl">{xen:link posts/likes, $post}</xen:set>
  <xen:set var="$messageContentAfterTemplate"><xen:if is="{$post.attachments}"><xen:include template="attached_files" /></xen:if></xen:set>
  <xen:set var="$messageAfterTemplate">
      
    <div class="messageMeta">
    
      <div class="privateControls">
        <xen:if is="{$post.canInlineMod}"><input type="checkbox" name="posts[]" value="{$post.post_id}" class="InlineModCheck item" data-target="#post-{$post.post_id}" title="{xen:phrase select_this_post_by_x, 'name={$post.username}'}" /></xen:if>
        <span class="item muted">
          <xen:username user="$post" class="author" />,
          <a href="{xen:link threads/post-permalink, $thread, 'post={$post}'}" title="{xen:phrase permalink}" class="datePermalink"><xen:datetime time="$post.post_date" /></a>
        </span>
        <xen:hook name="post_private_controls" params="{xen:array 'post={$post}'}">
        <xen:if is="{$post.canEdit}">
          <a href="{xen:link posts/edit, $post}" class="item control edit {xen:if $xenOptions.messageInlineEdit, OverlayTrigger}"
            data-href="{xen:link posts/edit-inline, $post}" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}"
            data-messageSelector="#post-{$post.post_id}"><span><i class="icon-pencil icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:4px;"></i></span>{xen:phrase edit}</a>
          <xen:require js="js/xenforo/discussion.js" />
        </xen:if>
        <xen:if is="{$post.canDelete}"><a href="{xen:link posts/delete, $post}" class="item control delete OverlayTrigger"><span><i class="icon-remove icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:4px;"></i></span>{xen:phrase delete}</a></xen:if>
        <xen:if is="{$post.canCleanSpam}"><a href="{xen:link spam-cleaner, $post}" class="item control deleteSpam OverlayTrigger"><span><i class="icon-remove-sign icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:4px;"></i></span>{xen:phrase spam}</a></xen:if>
        <xen:if is="{$canViewIps} AND {$post.ip_id}"><a href="{xen:link posts/ip, $post}" class="item control ip OverlayTrigger"><span><i class="icon-user icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:4px;"></i></span>{xen:phrase ip}</a></xen:if>
      
        <xen:if is="{$post.canWarn}">
          <a href="{xen:link members/warn, $post, 'content_type=post', 'content_id={$post.post_id}'}" class="item control warn"><span><i class="icon-warning-sign icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:4px;"></i></span>{xen:phrase warn}</a>
        <xen:elseif is="{$post.warning_id} && {$canViewWarnings}" />
          <a href="{xen:link warnings, $post}" class="OverlayTrigger item control viewWarning"><span></span>{xen:phrase view_warning}</a>
        </xen:if>
        <xen:if is="{$post.canReport}">
          <a href="{xen:link posts/report, $post}" class="OverlayTrigger item control report" data-cacheOverlay="false"><span><i class="icon-exclamation-sign icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:4px;"></i></span>{xen:phrase report}</a>
        </xen:if>
      
        </xen:hook>
      </div>
    
      <div class="publicControls">
        <a href="{xen:link threads/post-permalink, $thread, 'post={$post}'}" title="{xen:phrase permalink}" class="item muted postNumber hashPermalink OverlayTrigger" data-href="{xen:link posts/permalink, $post}">#{xen:calc '{$post.position} + 1'}</a>
        <xen:hook name="post_public_controls" params="{xen:array 'post={$post}'}">
        <xen:if is="{$post.canLike}">
          <a href="{xen:link posts/like, $post}" class="LikeLink item control {xen:if $post.like_date, unlike, like}" data-container="#likes-post-{$post.post_id}"><span><i class="icon-thumbs-up icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:4px;"></i></span><span class="LikeLabel">{xen:if $post.like_date, {xen:phrase unlike}, {xen:phrase like}}</span></a>
        </xen:if>
        <xen:if is="{$canReply}">
          <a href="{xen:link threads/reply, $thread, 'quote={$post.post_id}'}" data-postUrl="{xen:link posts/quote, $post}" class="ReplyQuote item control reply" title="{xen:phrase reply_quoting_this_message}"><span><i class="icon-reply icon-large icon-fixed-width" style="padding-right:4px;"></i></span>{xen:phrase reply}</a>
        </xen:if>
        </xen:hook>
      </div>
    </div>
  </xen:set>
</xen:include>

Bạn có thể thêm color:x; trong style= cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

messageicons.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top