Help forum bị lỗi này fix sao mấy bác?

ngovancanbn

Corporal
TypeError: Template public:widget_forum_statistics error: unserialize(): Argument #1 ($data) must be of type string, array given src/XF/Mvc/Entity/ValueFormatter.php:22
Generated By: Unknown Account 22/5/22 lúc 2:57 PM
Mã:
Stack Trace
#0 src/XF/Mvc/Entity/ValueFormatter.php(22): unserialize(Array)
#1 src/XF/Mvc/Entity/ValueFormatter.php(64): XF\Mvc\Entity\ValueFormatter->decodeValueFromSource(65544, Array)
#2 src/XF/Mvc/Entity/Manager.php(794): XF\Mvc\Entity\ValueFormatter->decodeValueFromSourceExtended(65544, Array, Array)
#3 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(237): XF\Mvc\Entity\Manager->decodeValueFromSourceExtended(65544, Array, Array)
#4 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(183): XF\Mvc\Entity\Entity->getValue('xfa_cui_params')
#5 src/addons/XFA/CustomUsernameIcons/XF/Entity/User.php(20): XF\Mvc\Entity\Entity->get('xfa_cui_params')
#6 src/XF/Mvc/Entity/Entity.php(112): XFA\CustomUsernameIcons\XF\Entity\User->get('xfa_cui_params')
#7 src/addons/XFA/CustomUsernameIcons/XF/Template/Templater.php(43): XF\Mvc\Entity\Entity->__get('xfa_cui_params')
#8 src/XF/Template/Templater.php(1128): XFA\CustomUsernameIcons\XF\Template\Templater->fnUsernameLink(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), false, Object(XFRM\XF\Entity\User), false, Array)
#9 internal_data/code_cache/templates/l2/s1/public/widget_forum_statistics.php(28): XF\Template\Templater->func('username_link', Array)
#10 src/XF/Template/Templater.php(1651): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), Array, NULL)
#11 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(27): XF\Template\Templater->renderTemplate('widget_forum_st...', Array, true)
#12 src/XF/Widget/WidgetRenderer.php(62): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->renderTemplate('public:widget_f...', Array)
#13 src/XF/Widget/WidgetRenderer.php(67): XF\Widget\WidgetRenderer->render()
#14 src/XF/Template/Templater.php(1928): XF\Widget\WidgetRenderer->__toString()
#15 internal_data/code_cache/templates/l2/s1/public/forum_list.php(216): XF\Template\Templater->widgetPosition('forum_list_side...', Array)
#16 src/XF/Template/Templater.php(1651): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), Array, NULL)
#17 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(27): XF\Template\Templater->renderTemplate('forum_list', Array, true)
#18 src/XF/Template/Template.php(24): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->renderTemplate('public:forum_li...', Array)
#19 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(50): XF\Template\Template->render()
#20 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(460): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Forum\\Listin...', 'public:forum_li...', Array)
#21 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(442): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#22 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(402): XF\Mvc\Dispatcher->renderReply(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#23 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(60): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#24 src/XF/App.php(2352): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#25 src/XF.php(524): XF\App->run()
#26 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#27 {main}

array(4) {
["url"] => string(8) "/forums/"
["referrer"] => string(23) "https://domain.com"
["_GET"] => array(0) {
}
["_POST"] => array(0) {
}
}
 

ngovancanbn

Corporal
và 1 cái lỗi của Br Modern Statistic...
ErrorException: Template error: [E_WARNING] Undefined variable $userId src/addons/BR/ModernStatistic/Service/ModernStatistic/Render.php:212
Generated By: Thinhgawaa 22/5/22 lúc 2:54 PM.

Mã:
#0 src/addons/BR/ModernStatistic/Service/ModernStatistic/Render.php(212): XF\Template\Templater->handleTemplateError(2, '[E_WARNING] Und...', '/home/forum.goc...', 212)
#1 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(13): BR\ModernStatistic\Service\ModernStatistic\Render->render()
#2 internal_data/code_cache/templates/l2/s1/public/PAGE_CONTAINER.php(1208): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->callAdsMacro('container_bread...', Array, Array)
#3 src/XF/Template/Templater.php(1651): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), Array, NULL)
#4 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(27): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array, true)
#5 src/XF/Pub/App.php(564): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->renderTemplate('public:PAGE_CON...', Array)
#6 src/XF/App.php(2150): XF\Pub\App->renderPageHtml('
  

    
      
    

...', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(404): XF\App->renderPage('
  

    
      
    

...', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(60): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(2352): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(524): XF\App->run()
#11 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#12 {main}
IMG_20220522_150228.jpg
 

ngovancanbn

Corporal
bác thử chụp ảnh xem nào ạ
thì như hình đó b
và 1 cái lỗi của Br Modern Statistic...
ErrorException: Template error: [E_WARNING] Undefined variable $userId src/addons/BR/ModernStatistic/Service/ModernStatistic/Render.php:212
Generated By: Thinhgawaa 22/5/22 lúc 2:54 PM.

Mã:
#0 src/addons/BR/ModernStatistic/Service/ModernStatistic/Render.php(212): XF\Template\Templater->handleTemplateError(2, '[E_WARNING] Und...', '/home/forum.goc...', 212)
#1 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(13): BR\ModernStatistic\Service\ModernStatistic\Render->render()
#2 internal_data/code_cache/templates/l2/s1/public/PAGE_CONTAINER.php(1208): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->callAdsMacro('container_bread...', Array, Array)
#3 src/XF/Template/Templater.php(1651): XF\Template\Templater->{closure}(Object(SV\LazyImageLoader\XF\Template\Templater), Array, NULL)
#4 src/addons/BR/ModernStatistic/XF/Template/Templater.php(27): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array, true)
#5 src/XF/Pub/App.php(564): BR\ModernStatistic\XF\Template\Templater->renderTemplate('public:PAGE_CON...', Array)
#6 src/XF/App.php(2150): XF\Pub\App->renderPageHtml('
  

    
      
    

...', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(404): XF\App->renderPage('
  

    
      
    

...', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(60): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(2352): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(524): XF\App->run()
#11 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#12 {main}
View attachment 62118
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top