Help Leech hình động hướng dẫn tập viết

Jindo_Katori

Thượng Đế
Tham gia
01/03/2015
Bài viết
1,463
Được Like
1,204
Thằng này nó có hình động hướng dẫn tập viết
Có bác nào biết cách down về không?
Mình thử mở source lên tìm mà không ra cái hình này nó nằm ở đâu?
Link : https://hvdic.thivien.net/whv/绀
Tks các bác đã đọc bài viết

upload_2019-1-3_1-57-17.png
 

dinhphucv

Thượng Đế
Tham gia
09/08/2017
Bài viết
427
Được Like
265
SVG, không phải hình động đâu!
 

hacobi1102

Thượng Đế
Tham gia
10/03/2016
Bài viết
355
Được Like
164
Thấy có đoạn code này + css animation
HTML:
<span class="hvres-animation"><div class="anim-img hanzi-writer" data-word="绀" data-graphics="{&quot;strokes&quot;:[&quot;M 326 489 Q 323 490 320 489 Q 272 489 233 490 Q 199 489 216 511 Q 286 623 353 708 Q 369 727 365 735 Q 364 751 321 784 Q 305 799 284 795 Q 272 792 279 775 Q 297 732 206 570 Q 187 533 146 498 Q 127 482 128 470 Q 132 449 148 430 Q 158 418 173 426 Q 218 453 307 463 L 326 489 Z&quot;,&quot;M 307 463 Q 196 322 175 311 Q 162 301 164 287 Q 165 274 192 253 Q 202 240 218 253 Q 279 298 381 331 Q 400 335 403 345 Q 406 355 385 352 Q 331 343 265 325 Q 237 315 255 337 Q 297 392 393 504 Q 423 541 450 563 Q 463 573 456 583 Q 446 604 412 623 Q 396 633 386 631 Q 376 627 378 611 Q 379 577 326 489 L 307 463 Z&quot;,&quot;M 133 123 Q 120 120 119 110 Q 118 97 129 90 Q 153 77 187 61 Q 197 58 209 68 Q 236 95 396 187 Q 418 200 434 215 Q 446 224 445 233 Q 439 237 427 234 Q 187 126 133 123 Z&quot;,&quot;M 789 456 Q 835 460 892 460 Q 950 460 956 470 Q 960 480 945 494 Q 885 536 832 516 Q 811 512 789 506 L 738 497 Q 653 485 560 467 L 513 460 Q 465 454 416 446 Q 395 443 411 427 Q 424 414 442 409 Q 463 405 478 409 Q 496 415 515 418 L 560 429 Q 644 447 737 453 L 789 456 Z&quot;,&quot;M 560 467 Q 559 560 560 570 Q 563 592 558 601 Q 549 622 508 635 Q 498 639 485 635 Q 478 629 484 616 Q 508 547 513 460 L 515 418 Q 518 250 504 171 Q 474 117 528 57 Q 540 44 551 57 Q 561 70 562 88 L 565 122 Q 566 161 563 267 L 562 298 Q 561 374 560 429 L 560 467 Z&quot;,&quot;M 679 102 Q 715 48 720 21 Q 726 -12 739 -17 Q 752 -18 772 15 Q 796 58 802 134 Q 790 296 789 456 L 789 506 Q 789 668 807 729 Q 823 760 768 781 Q 734 800 715 792 Q 697 786 714 763 Q 736 736 737 702 Q 738 683 738 497 L 737 453 Q 736 330 735 144 Q 734 122 722 114 Q 718 113 710 116 Q 709 117 706 117 L 679 102 Z&quot;,&quot;M 563 267 Q 630 276 682 282 Q 707 286 697 300 Q 687 315 659 320 Q 617 326 562 298 L 563 267 Z&quot;,&quot;M 562 88 Q 577 95 679 102 L 706 117 Q 702 124 680 139 Q 665 145 565 122 L 562 88 Z&quot;],&quot;medians&quot;:[[[288,783],[303,771],[318,739],[318,726],[184,497],[178,473],[277,473],[299,475],[312,485]],[[391,619],[410,578],[357,495],[234,341],[231,307],[260,304],[394,345]],[[134,108],[194,101],[440,230]],[[414,436],[451,429],[478,432],[632,462],[857,491],[912,486],[948,475]],[[493,627],[510,612],[529,581],[537,479],[539,256],[529,127],[540,64]],[[721,777],[750,759],[770,734],[762,511],[769,139],[759,96],[747,76],[749,46],[741,-7]],[[570,275],[580,287],[630,298],[687,293]],[[563,94],[582,111],[676,121],[698,115]]],&quot;radStrokes&quot;:[0,1,2]}">
        <svg class="pad">
          <rect width="100%" height="100%"></rect>
          <line x1="0" y1="0" x2="100%" y2="100%"></line>
          <line x1="0" y1="100%" x2="100%" y2="0"></line>
          <line x1="0" y1="50%" x2="100%" y2="50%"></line>
          <line x1="50%" y1="0" x2="50%" y2="100%"></line>
        </svg>
      <svg width="100%" height="100%"><defs><mask id="mask-1"><path d="M 209.91311905569697 845.4695047554425 L 303 771 L 318 739 L 318 726 L 184 497 L 178 473 L 277 473 L 299 475 L 312 485" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="595.10546875,595.10546875" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-2"><path d="M 348.9538987216053 709.7310606533781 L 410 578 L 357 495 L 234 341 L 231 307 L 260 304 L 394 345" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="644.17724609375,644.17724609375" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-3"><path d="M 34.67368609127571 119.58806995601783 L 194 101 L 440 230" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="438.1784362792969,438.1784362792969" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-4"><path d="M 315.7429754302932 454.58916681048504 L 451 429 L 478 432 L 632 462 L 857 491 L 912 486 L 948 475" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="641.4484252929688,641.4484252929688" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-5"><path d="M 418.01621446349077 693.1621637086846 L 510 612 L 529 581 L 537 479 L 539 256 L 529 127 L 540 64" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="677.6932373046875,677.6932373046875" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-6"><path d="M 636.0359833801881 829.7362861778142 L 750 759 L 770 734 L 762 511 L 769 139 L 759 96 L 747 76 L 749 46 L 741 -7" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="912.4952392578125,912.4952392578125" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-7"><path d="M 505.981560033552 198.1778720402624 L 580 287 L 630 298 L 687 293" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="224.03506469726562,224.03506469726562" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-8"><path d="M 488.4758686474901 27.320514053017433 L 582 111 L 676 121 L 698 115" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="242.8290252685547,242.8290252685547" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-9"><path d="M 209.91311905569697 845.4695047554425 L 303 771 L 318 739 L 318 726 L 184 497 L 178 473 L 277 473 L 299 475 L 312 485" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="595.10546875,595.10546875" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-10"><path d="M 348.9538987216053 709.7310606533781 L 410 578 L 357 495 L 234 341 L 231 307 L 260 304 L 394 345" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="644.17724609375,644.17724609375" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-11"><path d="M 34.67368609127571 119.58806995601783 L 194 101 L 440 230" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="438.1784362792969,438.1784362792969" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-12"><path d="M 315.7429754302932 454.58916681048504 L 451 429 L 478 432 L 632 462 L 857 491 L 912 486 L 948 475" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="641.4484252929688,641.4484252929688" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-13"><path d="M 418.01621446349077 693.1621637086846 L 510 612 L 529 581 L 537 479 L 539 256 L 529 127 L 540 64" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="677.6932373046875,677.6932373046875" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-14"><path d="M 636.0359833801881 829.7362861778142 L 750 759 L 770 734 L 762 511 L 769 139 L 759 96 L 747 76 L 749 46 L 741 -7" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="912.4952392578125,912.4952392578125" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-15"><path d="M 505.981560033552 198.1778720402624 L 580 287 L 630 298 L 687 293" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="224.03506469726562,224.03506469726562" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-16"><path d="M 488.4758686474901 27.320514053017433 L 582 111 L 676 121 L 698 115" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="242.8290252685547,242.8290252685547" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-17"><path d="M 209.91311905569697 845.4695047554425 L 303 771 L 318 739 L 318 726 L 184 497 L 178 473 L 277 473 L 299 475 L 312 485" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="595.10546875,595.10546875" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-18"><path d="M 348.9538987216053 709.7310606533781 L 410 578 L 357 495 L 234 341 L 231 307 L 260 304 L 394 345" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="644.17724609375,644.17724609375" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-19"><path d="M 34.67368609127571 119.58806995601783 L 194 101 L 440 230" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="438.1784362792969,438.1784362792969" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-20"><path d="M 315.7429754302932 454.58916681048504 L 451 429 L 478 432 L 632 462 L 857 491 L 912 486 L 948 475" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="641.4484252929688,641.4484252929688" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-21"><path d="M 418.01621446349077 693.1621637086846 L 510 612 L 529 581 L 537 479 L 539 256 L 529 127 L 540 64" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="677.6932373046875,677.6932373046875" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-22"><path d="M 636.0359833801881 829.7362861778142 L 750 759 L 770 734 L 762 511 L 769 139 L 759 96 L 747 76 L 749 46 L 741 -7" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="912.4952392578125,912.4952392578125" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-23"><path d="M 505.981560033552 198.1778720402624 L 580 287 L 630 298 L 687 293" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="224.03506469726562,224.03506469726562" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask><mask id="mask-24"><path d="M 488.4758686474901 27.320514053017433 L 582 111 L 676 121 L 698 115" stroke="#FFFFFF" stroke-width="200" fill="none" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="miter" stroke-dasharray="242.8290252685547,242.8290252685547" style="stroke-dashoffset: 0;"></path></mask></defs><g transform="
  translate(0, 87.890625)
  scale(0.09765625, -0.09765625)
 "><path d="M 326 489 Q 323 490 320 489 Q 272 489 233 490 Q 199 489 216 511 Q 286 623 353 708 Q 369 727 365 735 Q 364 751 321 784 Q 305 799 284 795 Q 272 792 279 775 Q 297 732 206 570 Q 187 533 146 498 Q 127 482 128 470 Q 132 449 148 430 Q 158 418 173 426 Q 218 453 307 463 L 326 489 Z" fill="#DDD" stroke="#DDD" stroke-width="2" mask="url(#mask-1)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 307 463 Q 196 322 175 311 Q 162 301 164 287 Q 165 274 192 253 Q 202 240 218 253 Q 279 298 381 331 Q 400 335 403 345 Q 406 355 385 352 Q 331 343 265 325 Q 237 315 255 337 Q 297 392 393 504 Q 423 541 450 563 Q 463 573 456 583 Q 446 604 412 623 Q 396 633 386 631 Q 376 627 378 611 Q 379 577 326 489 L 307 463 Z" fill="#DDD" stroke="#DDD" stroke-width="2" mask="url(#mask-2)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 133 123 Q 120 120 119 110 Q 118 97 129 90 Q 153 77 187 61 Q 197 58 209 68 Q 236 95 396 187 Q 418 200 434 215 Q 446 224 445 233 Q 439 237 427 234 Q 187 126 133 123 Z" fill="#DDD" stroke="#DDD" stroke-width="2" mask="url(#mask-3)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 789 456 Q 835 460 892 460 Q 950 460 956 470 Q 960 480 945 494 Q 885 536 832 516 Q 811 512 789 506 L 738 497 Q 653 485 560 467 L 513 460 Q 465 454 416 446 Q 395 443 411 427 Q 424 414 442 409 Q 463 405 478 409 Q 496 415 515 418 L 560 429 Q 644 447 737 453 L 789 456 Z" fill="#DDD" stroke="#DDD" stroke-width="2" mask="url(#mask-4)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 560 467 Q 559 560 560 570 Q 563 592 558 601 Q 549 622 508 635 Q 498 639 485 635 Q 478 629 484 616 Q 508 547 513 460 L 515 418 Q 518 250 504 171 Q 474 117 528 57 Q 540 44 551 57 Q 561 70 562 88 L 565 122 Q 566 161 563 267 L 562 298 Q 561 374 560 429 L 560 467 Z" fill="#DDD" stroke="#DDD" stroke-width="2" mask="url(#mask-5)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 679 102 Q 715 48 720 21 Q 726 -12 739 -17 Q 752 -18 772 15 Q 796 58 802 134 Q 790 296 789 456 L 789 506 Q 789 668 807 729 Q 823 760 768 781 Q 734 800 715 792 Q 697 786 714 763 Q 736 736 737 702 Q 738 683 738 497 L 737 453 Q 736 330 735 144 Q 734 122 722 114 Q 718 113 710 116 Q 709 117 706 117 L 679 102 Z" fill="#DDD" stroke="#DDD" stroke-width="2" mask="url(#mask-6)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 563 267 Q 630 276 682 282 Q 707 286 697 300 Q 687 315 659 320 Q 617 326 562 298 L 563 267 Z" fill="#DDD" stroke="#DDD" stroke-width="2" mask="url(#mask-7)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 562 88 Q 577 95 679 102 L 706 117 Q 702 124 680 139 Q 665 145 565 122 L 562 88 Z" fill="#DDD" stroke="#DDD" stroke-width="2" mask="url(#mask-8)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 326 489 Q 323 490 320 489 Q 272 489 233 490 Q 199 489 216 511 Q 286 623 353 708 Q 369 727 365 735 Q 364 751 321 784 Q 305 799 284 795 Q 272 792 279 775 Q 297 732 206 570 Q 187 533 146 498 Q 127 482 128 470 Q 132 449 148 430 Q 158 418 173 426 Q 218 453 307 463 L 326 489 Z" fill="#dc4e41" stroke="#dc4e41" stroke-width="2" mask="url(#mask-9)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 307 463 Q 196 322 175 311 Q 162 301 164 287 Q 165 274 192 253 Q 202 240 218 253 Q 279 298 381 331 Q 400 335 403 345 Q 406 355 385 352 Q 331 343 265 325 Q 237 315 255 337 Q 297 392 393 504 Q 423 541 450 563 Q 463 573 456 583 Q 446 604 412 623 Q 396 633 386 631 Q 376 627 378 611 Q 379 577 326 489 L 307 463 Z" fill="#dc4e41" stroke="#dc4e41" stroke-width="2" mask="url(#mask-10)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 133 123 Q 120 120 119 110 Q 118 97 129 90 Q 153 77 187 61 Q 197 58 209 68 Q 236 95 396 187 Q 418 200 434 215 Q 446 224 445 233 Q 439 237 427 234 Q 187 126 133 123 Z" fill="#dc4e41" stroke="#dc4e41" stroke-width="2" mask="url(#mask-11)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 789 456 Q 835 460 892 460 Q 950 460 956 470 Q 960 480 945 494 Q 885 536 832 516 Q 811 512 789 506 L 738 497 Q 653 485 560 467 L 513 460 Q 465 454 416 446 Q 395 443 411 427 Q 424 414 442 409 Q 463 405 478 409 Q 496 415 515 418 L 560 429 Q 644 447 737 453 L 789 456 Z" fill="#2262AD" stroke="#2262AD" stroke-width="2" mask="url(#mask-12)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 560 467 Q 559 560 560 570 Q 563 592 558 601 Q 549 622 508 635 Q 498 639 485 635 Q 478 629 484 616 Q 508 547 513 460 L 515 418 Q 518 250 504 171 Q 474 117 528 57 Q 540 44 551 57 Q 561 70 562 88 L 565 122 Q 566 161 563 267 L 562 298 Q 561 374 560 429 L 560 467 Z" fill="#2262AD" stroke="#2262AD" stroke-width="2" mask="url(#mask-13)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 679 102 Q 715 48 720 21 Q 726 -12 739 -17 Q 752 -18 772 15 Q 796 58 802 134 Q 790 296 789 456 L 789 506 Q 789 668 807 729 Q 823 760 768 781 Q 734 800 715 792 Q 697 786 714 763 Q 736 736 737 702 Q 738 683 738 497 L 737 453 Q 736 330 735 144 Q 734 122 722 114 Q 718 113 710 116 Q 709 117 706 117 L 679 102 Z" fill="#2262AD" stroke="#2262AD" stroke-width="2" mask="url(#mask-14)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 563 267 Q 630 276 682 282 Q 707 286 697 300 Q 687 315 659 320 Q 617 326 562 298 L 563 267 Z" fill="#2262AD" stroke="#2262AD" stroke-width="2" mask="url(#mask-15)" style="opacity: 1;"></path><path d="M 562 88 Q 577 95 679 102 L 706 117 Q 702 124 680 139 Q 665 145 565 122 L 562 88 Z" fill="#2262AD" stroke="#2262AD" stroke-width="2" mask="url(#mask-16)" style="opacity: 0;"></path><path d="M 326 489 Q 323 490 320 489 Q 272 489 233 490 Q 199 489 216 511 Q 286 623 353 708 Q 369 727 365 735 Q 364 751 321 784 Q 305 799 284 795 Q 272 792 279 775 Q 297 732 206 570 Q 187 533 146 498 Q 127 482 128 470 Q 132 449 148 430 Q 158 418 173 426 Q 218 453 307 463 L 326 489 Z" fill="#AAF" stroke="#AAF" stroke-width="2" mask="url(#mask-17)" style="opacity: 0;"></path><path d="M 307 463 Q 196 322 175 311 Q 162 301 164 287 Q 165 274 192 253 Q 202 240 218 253 Q 279 298 381 331 Q 400 335 403 345 Q 406 355 385 352 Q 331 343 265 325 Q 237 315 255 337 Q 297 392 393 504 Q 423 541 450 563 Q 463 573 456 583 Q 446 604 412 623 Q 396 633 386 631 Q 376 627 378 611 Q 379 577 326 489 L 307 463 Z" fill="#AAF" stroke="#AAF" stroke-width="2" mask="url(#mask-18)" style="opacity: 0;"></path><path d="M 133 123 Q 120 120 119 110 Q 118 97 129 90 Q 153 77 187 61 Q 197 58 209 68 Q 236 95 396 187 Q 418 200 434 215 Q 446 224 445 233 Q 439 237 427 234 Q 187 126 133 123 Z" fill="#AAF" stroke="#AAF" stroke-width="2" mask="url(#mask-19)" style="opacity: 0;"></path><path d="M 789 456 Q 835 460 892 460 Q 950 460 956 470 Q 960 480 945 494 Q 885 536 832 516 Q 811 512 789 506 L 738 497 Q 653 485 560 467 L 513 460 Q 465 454 416 446 Q 395 443 411 427 Q 424 414 442 409 Q 463 405 478 409 Q 496 415 515 418 L 560 429 Q 644 447 737 453 L 789 456 Z" fill="#AAF" stroke="#AAF" stroke-width="2" mask="url(#mask-20)" style="opacity: 0;"></path><path d="M 560 467 Q 559 560 560 570 Q 563 592 558 601 Q 549 622 508 635 Q 498 639 485 635 Q 478 629 484 616 Q 508 547 513 460 L 515 418 Q 518 250 504 171 Q 474 117 528 57 Q 540 44 551 57 Q 561 70 562 88 L 565 122 Q 566 161 563 267 L 562 298 Q 561 374 560 429 L 560 467 Z" fill="#AAF" stroke="#AAF" stroke-width="2" mask="url(#mask-21)" style="opacity: 0;"></path><path d="M 679 102 Q 715 48 720 21 Q 726 -12 739 -17 Q 752 -18 772 15 Q 796 58 802 134 Q 790 296 789 456 L 789 506 Q 789 668 807 729 Q 823 760 768 781 Q 734 800 715 792 Q 697 786 714 763 Q 736 736 737 702 Q 738 683 738 497 L 737 453 Q 736 330 735 144 Q 734 122 722 114 Q 718 113 710 116 Q 709 117 706 117 L 679 102 Z" fill="#AAF" stroke="#AAF" stroke-width="2" mask="url(#mask-22)" style="opacity: 0;"></path><path d="M 563 267 Q 630 276 682 282 Q 707 286 697 300 Q 687 315 659 320 Q 617 326 562 298 L 563 267 Z" fill="#AAF" stroke="#AAF" stroke-width="2" mask="url(#mask-23)" style="opacity: 0;"></path><path d="M 562 88 Q 577 95 679 102 L 706 117 Q 702 124 680 139 Q 665 145 565 122 L 562 88 Z" fill="#AAF" stroke="#AAF" stroke-width="2" mask="url(#mask-24)" style="opacity: 0;"></path></g></svg></div></span>
 

Jindo_Katori

Thượng Đế
Tham gia
01/03/2015
Bài viết
1,463
Được Like
1,204
thank các bác
hồi giờ không biết cái animation svg
nhìn cứ tưởng là hình động
để mò thử
Còn chức năng tạo file PDF của site này leech về chạy offline được không bác. Bác nào leech được cho mình xin giá luôn nhé (online nó cho mình dùng miễn phí nhưng load chậm quá nên lấy về dùng offline cho đỡ phải load)
https://vnxf.vn/bao-gia-leech-site-offline.t19448.html
 

Jindo_Katori

Thượng Đế
Tham gia
01/03/2015
Bài viết
1,463
Được Like
1,204
Có bác nào biết các down cái hình "chữ tập viết" đó về được không
Cứ cho mình giá nhé ạ (mình chỉ cách down thôi, mình sẽ tự down từng chữ cũng được ạ)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom