Lỗi không click được vào profile thành viên từ bài viết

hayate

Private
Chào cả nhà.
Forum mình mới xuất hiện lỗi này, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân và cách xử lý.
Tình trạng : Trong thread_view không click được vào profile của thành viên đăng bài, giống như là guest vậy.
Mình đã kiểm tra data bình thường, điều lạ là chỉ bị đối với các thành viên đã đăng ký trước đây (cả Admin,mod đều bị), các thành viên mới không bị, trong thread_view thì có chỗ vẫn click vào proflie được.
Nhà mình đã có ai gặp tình trạng này chưa hoặc có giải pháp nào hướng dẫn cho mình với.
Thanks !
http://thanhhoaonline.net/threads/s...-truong-ky-thuat-vien-may-photo-camera.24975/

thol2.jpg
thol3.jpg
 
 • Like
Reactions: THB
M

Minh Bảo

Khách VNXF
Vẫn ngồi hóng các bác support với ạ @nttruong @THB @Minh Bảo @Red @PVS ...
Thanks !
Mình đã hiểu vấn đề khi xem trên demo của bạn :).
Do bạn chưa chèn link vào tên user đó thôi. user đó bạn đang để ở chế độ text nên không có link trỏ về thôi!

Vào kiếm cái tên đó thay bằng cái hàm này nhé (Kiếm tên ở đây là kiếm cái hàm để hiển thị cái tên đó :D ) :
Mã:
<xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
 
M

Minh Bảo

Khách VNXF
Không phải đâu, lỗi này chỉ xảy ra với các user đăng ký trước đây (cả admin,mod), còn các user đăng ký mới trong thời gian gần đây thì không bị. Nếu như bạn nói thì phải bị toàn bộ mới đúng vì dùng chung 1 template message giống nhau mà.
VD ở đây hoàn toàn bình thường.
http://thanhhoaonline.net/threads/khach-san-cay-da-tuyen-dung.24982/
Rồi để vấn đề này mình xem lại rùi sẽ sp bạn nhé!
 

hayate

Private
Đây là 2 template thread_view và message, các bác xem giúp với ạ.
thread_view:
PHP:
 <xen:include template="menuleft"></xen:include>
<xen:include template="share_page">
  <xen:set var="$url">{xen:link 'canonical:threads', $thread}</xen:set>
</xen:include>
<xen:title>{xen:helper threadPrefix, $thread, escaped}{$thread.title}{xen:helper pagenumber, $page}</xen:title>
<xen:h1>{xen:helper threadPrefix, $thread}{$thread.title}</xen:h1>

<xen:description>
  {xen:phrase discussion_in_x_started_by_y_date_z,
    'forum=<a href="{xen:link forums, $forum}">{$forum.title}</a>',
    'name={xen:helper username, $thread}',
    'date=<a href="{xen:link threads, $thread}">{xen:datetime $thread.post_date, html}</a>'}
</xen:description>

<xen:navigation>
  <xen:breadcrumb source="$nodeBreadCrumbs" />
</xen:navigation>

<xen:container var="$head.canonical">
  <link rel="canonical" href="{xen:link 'canonical:threads', $thread, 'page={$page}'}" /></xen:container>
<xen:container var="$head.description">
  <meta name="description" content="{xen:helper snippet, $firstPost.message, 155}" /></xen:container>
<xen:container var="$head.openGraph"><xen:include template="open_graph_meta">
    <xen:set var="$url">{xen:link 'canonical:threads', $thread}</xen:set>
    <xen:set var="$title">{xen:helper threadPrefix, $thread, escaped}{$thread.title}</xen:set>
    <xen:set var="$description">{xen:helper snippet, $firstPost.message, 155}</xen:set>
    <xen:set var="$avatar">{xen:helper avatar, $thread, m, 0, 1}</xen:set>
  </xen:include></xen:container>
<xen:container var="$bodyClasses">{xen:helper nodeClasses, $nodeBreadCrumbs, $forum}</xen:container>
<xen:container var="$searchBar.thread"><xen:include template="search_bar_thread_only" /></xen:container>
<xen:container var="$searchBar.forum"><xen:include template="search_bar_forum_only" /></xen:container>

<xen:if is="{$canReply}">
  <xen:comment><xen:topctrl>
    <a href="{xen:link 'threads/reply', $thread}" class="callToAction"><span>{xen:phrase reply_to_thread}</span></a>
  </xen:topctrl></xen:comment>
</xen:if>

<xen:require css="thread_view.css" />

<xen:edithint template="message" />

<xen:if is="{$poll}">
  <xen:include template="poll_block">
    <xen:set var="$options">
      <xen:if is="{$poll.canVote}">
        <xen:include template="poll_block_vote" />
      <xen:else />
        <xen:include template="poll_block_result" />
      </xen:if>
    </xen:set>
  </xen:include>
</xen:if>

<xen:if is="{$showPostedNotice}">
  <div class="importantMessage">{xen:phrase message_submitted_displayed_pending_approval}</div>
</xen:if>

<xen:set var="$threadStatusHtml">
  <xen:if hascontent="true">
    <dl class="threadAlerts secondaryContent">
      <dt>{xen:phrase thread_status}:</dt>
      <xen:contentcheck>
        <xen:if is="{$thread.discussion_state} == 'deleted'">
          <dd class="deletedAlert">
            <span class="icon Tooltip" title="{xen:phrase deleted}" data-tipclass="iconTip"></span>
              {xen:phrase removed_from_public_view}</dd>
        <xen:elseif is="{$thread.discussion_state} == 'moderated'" />
          <dd class="moderatedAlert">
            <span class="icon Tooltip" title="{xen:phrase awaiting_moderation}" data-tipclass="iconTip"></span>
              {xen:phrase awaiting_moderation_before_being_displayed_publicly}</dd>
        </xen:if>
  
        <xen:if is="!{$thread.discussion_open}">
          <dd class="lockedAlert">
            <span class="icon Tooltip" title="{xen:phrase locked}" data-tipclass="iconTip"></span>
              {xen:phrase not_open_for_further_replies}</dd>
        </xen:if>
      </xen:contentcheck>
    </dl>
  </xen:if>
</xen:set>
{xen:raw $threadStatusHtml}

<xen:hook name="thread_view_pagenav_before" params="{xen:array 'thread={$thread}'}" />

<div class="pageNavLinkGroup">
  <div class="linkGroup SelectionCountContainer">
    <xen:if hascontent="true">
      <div class="Popup">
        <a rel="Menu">{xen:phrase thread_tools}</a>
        <div class="Menu">
        <xen:contentcheck>
          <xen:if hascontent="true">
          <div class="primaryContent menuHeader"><h3>{xen:phrase thread_tools}</h3></div>
          <ul class="secondaryContent blockLinksList">
            <xen:contentcheck>
              <xen:if is="{$canEditThread}">
                <li><a href="{xen:link 'threads/edit', $thread}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase edit_thread}</a></li>
              <xen:elseif is="{$canEditTitle}" />
                <li><a href="{xen:link threads/edit-title, $thread}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase edit_title}</a></li>
              </xen:if>
              <xen:if is="{$canDeleteThread}">
                <li><a href="{xen:link 'threads/delete', $thread}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase delete_thread}</a></li>
              </xen:if>
              <xen:if is="{$canMoveThread}">
                <li><a href="{xen:link 'threads/move', $thread}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase move_thread}</a></li>
              </xen:if>
              <xen:if is="{$canViewModeratorLog}">
                <li><a href="{xen:link 'threads/moderator-actions', $thread}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase moderator_actions}</a></li>
              </xen:if>
              <xen:if is="{$deletedPosts}">
                <li><a href="{xen:link threads/show-posts, $thread, 'page={$page}'}" class="MessageLoader" data-messageSelector="#messageList .message.deleted.placeholder">{xen:phrase show_deleted_posts}</a></li>
              </xen:if>
              <xen:hook name="thread_view_tools_links" params="{xen:array 'thread={$thread}'}" />
            </xen:contentcheck>
          </ul>
          </xen:if>
          <xen:if hascontent="true">
          <form action="{xen:link threads/quick-update, $thread}" method="post" class="AutoValidator">
            <ul class="secondaryContent blockLinksList checkboxColumns">
            <xen:contentcheck>
              <xen:if is="{$canLockUnlockThread}">
              <li><label><input type="checkbox" name="discussion_open" value="1" class="SubmitOnChange" {xen:checked $thread.discussion_open} />
                {xen:phrase open_thread}</label>
                <input type="hidden" name="set[discussion_open]" value="1" /></li></xen:if>
              <xen:if is="{$canStickUnstickThread}">
              <li><label><input type="checkbox" name="sticky" value="1" class="SubmitOnChange" {xen:checked $thread.sticky} />
                {xen:phrase sticky}</label>
                <input type="hidden" name="set[sticky]" value="1" /></li></xen:if>
            </xen:contentcheck>
            </ul>
            <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
          </form>
          </xen:if>
          <xen:if is="{$thread.canInlineMod}">
          <form action="{xen:link inline-mod/thread/switch}" method="post" class="InlineModForm sectionFooter" id="threadViewThreadCheck"
            data-cookieName="threads">
            <label><input type="checkbox" name="threads[]" value="{$thread.thread_id}" class="InlineModCheck" /> {xen:phrase select_for_thread_moderation}</label>
            <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
          </form>
          </xen:if>
        </xen:contentcheck>
        </div>
      </div>
    </xen:if>
    <xen:if is="{$canWatchThread}">
      <a href="{xen:link 'threads/watch-confirm', $thread}" class="OverlayTrigger" data-cacheOverlay="false">{xen:if $thread.thread_is_watched, '{xen:phrase unwatch_thread}', '{xen:phrase watch_thread}'}</a>
    </xen:if>
  </div>

  <xen:pagenav link="threads" linkdata="{$thread}"
    page="{$page}" perpage="{$postsPerPage}" total="{$totalPosts}"
    unreadlink="{$unreadLink}" />
</div>

<xen:include template="ad_thread_view_above_messages" />

<xen:hook name="thread_view_form_before" params="{xen:array 'thread={$thread}'}" />

<form action="{xen:link 'inline-mod/post/switch'}" method="post"
  class="InlineModForm section"
  data-cookieName="posts"
  data-controls="#InlineModControls"
  data-imodOptions="#ModerationSelect option">

  <ol class="messageList" id="messageList">
    <xen:foreach loop="$posts" value="$post">
      <xen:if is="{$post.message_state} == 'deleted'">
        <xen:include template="post_deleted_placeholder" />
      <xen:else />
        <xen:include template="post" />
      </xen:if>
    </xen:foreach>
    <xen:edithint template="attached_files" />
  </ol>

  <xen:if is="{$inlineModOptions}">
    <div class="sectionFooter InlineMod Hide">
      <label for="ModerationSelect">{xen:phrase perform_action_with_selected_posts}...</label>

      <xen:include template="inline_mod_controls">
        <xen:set var="$text">{xen:phrase post_moderation}</xen:set>
        <xen:set var="$options">
          <xen:if is="{$inlineModOptions.delete}"><option value="delete">{xen:phrase delete_posts}...</option></xen:if>
          <xen:if is="{$inlineModOptions.undelete}"><option value="undelete">{xen:phrase undelete_posts}</option></xen:if>
          <xen:if is="{$inlineModOptions.approve}"><option value="approve">{xen:phrase approve_posts}</option></xen:if>
          <xen:if is="{$inlineModOptions.unapprove}"><option value="unapprove">{xen:phrase unapprove_posts}</option></xen:if>
          <xen:if is="{$inlineModOptions.move}"><option value="move">{xen:phrase move_posts}...</option></xen:if>
          <xen:if is="{$inlineModOptions.copy}"><option value="copy">{xen:phrase copy_posts}...</option></xen:if>
          <xen:if is="{$inlineModOptions.merge}"><option value="merge">{xen:phrase merge_posts}...</option></xen:if>
          <option value="deselect">{xen:phrase deselect_posts}</option>
        </xen:set>
        <xen:set var="$checkboxTitle">{xen:phrase select_deselect_all_posts_on_this_page}</xen:set>
        <xen:set var="$selectedItemsPhrase">{xen:phrase selected_posts}</xen:set>
      </xen:include>
    </div>
  </xen:if>

  <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />

</form>

<xen:if hascontent="true">
  <div class="pageNavLinkGroup">
    <xen:contentcheck>
      <xen:if is="{$canQuickReply}">
        <xen:if is="{$postsRemaining}">
          <div class="linkGroup">
            <xen:if is="{$postsRemaining} == 1">
              <a href="{xen:link threads, $thread, 'page={xen:calc "{$page} + 1"}'}" class="postsRemaining">{xen:phrase 1_more_message}...</a>
            <xen:else />
              <a href="{xen:link threads, $thread, 'page={xen:calc "{$page} + 1"}'}" class="postsRemaining">{xen:phrase x_more_messages, 'count={xen:number $postsRemaining}'}...</a>
            </xen:if>
          </div>
        </xen:if>
      <xen:else />
        <div class="linkGroup">
          <xen:if is="{$canReply}">
            <a href="{xen:link 'threads/reply', $thread}" class="callToAction"><span>{xen:phrase reply_to_thread}</span></a>
          <xen:elseif is="{$visitor.user_id}" />
            <span class="element">({xen:phrase no_permission_to_reply})</span>
          <xen:else />
            <label for="LoginControl"><a href="{xen:link login}" class="concealed element">({xen:phrase log_in_or_sign_up_to_reply})</a></label>
          </xen:if>
        </div>
      </xen:if>
      <div class="linkGroup"{xen:if '!{$ignoredNames}', ' style="display: none"'}><a href="javascript:" class="muted JsOnly DisplayIgnoredContent Tooltip" title="{xen:phrase show_hidden_content_by_x, "names={xen:helper implode, $ignoredNames, ', '}"}">{xen:phrase show_ignored_content}</a></div>

      <xen:pagenav link="threads" linkdata="{$thread}"
        page="{$page}" perpage="{$postsPerPage}" total="{$totalPosts}"
        unreadlink="{$unreadLink}"
      />
    </xen:contentcheck>
  </div>
</xen:if>

<xen:include template="ad_thread_view_below_messages" />

<xen:hook name="thread_view_qr_before" params="{xen:array 'thread={$thread}'}" />

<xen:if is="{$canQuickReply}">
  <xen:include template="quick_reply">
    <xen:set var="$formAction">{xen:link 'threads/add-reply', $thread}</xen:set>
    <xen:set var="$lastDate">{$lastPost.post_date}</xen:set>
    <xen:set var="$lastKnownDate">{$thread.last_post_date}</xen:set>
    <xen:set var="$showMoreOptions">1</xen:set>
    <xen:set var="$multiQuoteAction">{xen:link 'threads/multi-quote', $thread, 'formId=#QuickReply'}</xen:set>
  </xen:include>
</xen:if>

<xen:hook name="thread_view_qr_after" params="{xen:array 'thread={$thread}'}" />

{xen:raw $threadStatusHtml}

<xen:include template="share_page">
  <xen:set var="$url">{xen:link 'canonical:threads', $thread}</xen:set>
</xen:include>

message:
PHP:
<xen:require css="message.css" />
<xen:require css="bb_code.css" />

<li id="{$messageId}" class="message {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_staff}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}">

  <xen:include template="author">
    <xen:map from="$message" to="$user" />
  </xen:include>

  <div class="messageInfo primaryContent">
    <xen:if is="{$message.isNew}"><strong class="newIndicator"><span></span>{xen:phrase new}</strong></xen:if>
    
    <xen:if hascontent="true">
      <ul class="messageNotices">
        <xen:contentcheck>
          <xen:hook name="message_notices" params="{xen:array 'message={$message}'}">
            <xen:if is="{$message.warning_message}">
              <li class="warningNotice"><span class="icon Tooltip" title="{xen:phrase warning}" data-tipclass="iconTip flipped"></span>{$message.warning_message}</li>
            </xen:if>
            <xen:if is="{$message.isDeleted}">
              <li class="deletedNotice"><span class="icon Tooltip" title="{xen:phrase deleted}" data-tipclass="iconTip flipped"></span>{xen:phrase this_message_has_been_removed_from_public_view}</li>
            <xen:elseif is="{$message.isModerated}" />
              <li class="moderatedNotice"><span class="icon Tooltip" title="{xen:phrase awaiting_moderation}" data-tipclass="iconTip flipped"></span>{xen:phrase this_message_is_awaiting_moderator_approval_and_is_invisible_to_normal}</li>
            </xen:if>
            <xen:if is="{$message.isIgnored}">
              <li>{xen:phrase you_are_ignoring_content_by_this_member} <a href="javascript:" class="JsOnly DisplayIgnoredContent">{xen:phrase show_ignored_content}</a></li>
            </xen:if>
          </xen:hook>
        </xen:contentcheck>
      </ul>
    </xen:if>
    
    <xen:hook name="message_content" params="{xen:array 'message={$message}'}">
    <div class="messageContent">    
      <article>
        <blockquote class="messageText ugc baseHtml{xen:if $message.isIgnored, ' ignored'}">
          <xen:include template="ad_message_body" />
          {xen:raw $message.messageHtml}
        </blockquote>
      </article>
      
      {xen:raw $messageContentAfterTemplate}
    </div>
    </xen:hook>
    
    <xen:if is="{$message.last_edit_date}">
      <div class="editDate">
      <xen:if is="{$message.user_id} == {$message.last_edit_user_id}">
        {xen:phrase last_edited}: <xen:datetime time="{$message.last_edit_date}" />
      <xen:else />
        {xen:phrase last_edited_by_moderator}: <xen:datetime time="{$message.last_edit_date}" />
      </xen:if>
      </div>
    </xen:if>
    
    <xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
      <div class="baseHtml signature messageText ugc{xen:if $message.isIgnored, ' ignored'}"><aside>{xen:raw $message.signatureHtml}</aside></div>
    </xen:if>
    
    {xen:raw $messageAfterTemplate}
    
    <div id="likes-{$messageId}"><xen:if is="{$message.likes}"><xen:include template="likes_summary" /></xen:if></div>
  </div>

  <xen:hook name="message_below" params="{xen:array 'post={$message}','message_id={$messageId}'}" />
  
  <xen:include template="ad_message_below" />
  
</li>
<xen:if is="{$message.isFirst}">
<li id="{$messageId}" class="message {xen:if $message.isDeleted, 'deleted'} {xen:if '{$message.is_admin} OR {$message.is_moderator}', 'staff'} {xen:if $message.isIgnored, ignored}" data-author="{$message.username}">
<div class="comment_fbdiv" ></div>
<div id="fb-root"></div>
<div class="fb-comments" data-href="http://thanhhoaonline.net/{xen:link threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="100%"></div>
</li>
</xen:if>
 
 • Like
Reactions: THB

hayate

Private
Có thêm một số lỗi khác, chắc cũng liên quan tới vấn đề trên :
- Không tạo được chữ ký (kể cả admin, mặc dù kiểm tra trong user group permission đã set ok)
- Với guest vẫn phải duyệt bài mới hiển thị (mặc dù đã set cho guest quyền reply mà không cần moderated).
- Lỗi chỉ xảy ra với các thành viên đăng ký từ trước, các mem gần đây hoàn toàn bình thường.
Có khi nào liên quan tới phân quyền không các bác?
 
 • Like
Reactions: THB

nttruong

MasterCorporal
Chào cả nhà.
Forum mình mới xuất hiện lỗi này, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân và cách xử lý.
Tình trạng : Trong thread_view không click được vào profile của thành viên đăng bài, giống như là guest vậy.
Mình đã kiểm tra data bình thường, điều lạ là chỉ bị đối với các thành viên đã đăng ký trước đây (cả Admin,mod đều bị), các thành viên mới không bị, trong thread_view thì có chỗ vẫn click vào proflie được.
Nhà mình đã có ai gặp tình trạng này chưa hoặc có giải pháp nào hướng dẫn cho mình với.
Thanks !
http://thanhhoaonline.net/threads/s...-truong-ky-thuat-vien-may-photo-camera.24975/

View attachment 1155View attachment 1156
Có phải bạn tạo nhiều group khác nhau cho user phải kg?
Có thêm một số lỗi khác, chắc cũng liên quan tới vấn đề trên :
- Không tạo được chữ ký (kể cả admin, mặc dù kiểm tra trong user group permission đã set ok)
- Với guest vẫn phải duyệt bài mới hiển thị (mặc dù đã set cho guest quyền reply mà không cần moderated).
- Lỗi chỉ xảy ra với các thành viên đăng ký từ trước, các mem gần đây hoàn toàn bình thường.
Có khi nào liên quan tới phân quyền không các bác?
1> Xem phần hiển thị chữ ký trong template message còn hay không?
2> Bạn xem trong option của box có stick vào duyệt bài không?
3> Nếu cả 2 đều ok, thì bạn cho mình biết bạn có tạo nhiều group không? Phân quyền thế nào? Mã nguồn bạn đang sử dụng covert từ VBB sang hay dùng xenforo đó đến giờ? Bạn chuyển về style default có còn bị kg? Tắt tất cả add-ons có còn bị không?
 

hayate

Private
Thanks bạn.
1/ Như trong template message ở trên thì vẫn còn phần chữ ký.
2/ Trong forum option thì mình không tick vào ô kiểm duyệt (modarate)
3/ Mình vẫn dùng các group mặc định của xen, ko thêm bất kỳ group nào và mã nguồn dùng từ đầu là xen luôn, khi chọn style khác thì vẫn bị tình trạng tương tự, tắt các add-on thì mình chưa thử.
 
 • Like
Reactions: THB

hayate

Private
Sau khi nâng cấp lên 1.4.5 thì hết lỗi này, bác nào bị tình trạng tương tự thì cứ nâng cấp là ok nhé.
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top