Help Lỗi XenForo Resource Manager XF\Db\Exception: MySQL statement prepare error [1054]:

Phamvanhoai

Gefreiter
Em post bài cái nó bào thế này ai giúp em với

XF\Db\Exception: MySQL statement prepare error [1054]: Unknown column 'mjrcp_price' in 'field list' in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 228
 1. XF\Db\AbstractStatement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 196
 2. XF\Db\Mysqli\Statement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 39
 3. XF\Db\Mysqli\Statement->prepare() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 54
 4. XF\Db\Mysqli\Statement->execute() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 94
 5. XF\Db\AbstractAdapter->query() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 221
 6. XF\Db\AbstractAdapter->insert() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1452
 7. XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1184
 8. XF\Mvc\Entity\Entity->save() in src/addons/XFRM/Service/ResourceItem/Create.php at line 288
 9. XFRM\Service\ResourceItem\Create->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 10. XFRM\Service\ResourceItem\Create->save() in src/addons/XFRM/Pub/Controller/Category.php at line 269
 11. XFRM\Pub\Controller\Category->actionAdd() in src/addons/MJ/ResourceCreditsPayment/XFRM/Pub/Controller/Category.php at line 31
 12. MJ\ResourceCreditsPayment\XFRM\Pub\Controller\Category->actionAdd() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 350
 13. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 261
 14. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 113
 15. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 55
 16. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2184
 17. XF\App->run() in src/XF.php at line 391
 18. XF::runApp() in index.php at line 20


fzdMfWm.png
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top