Addon 2x SVG Template - Template SVG cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
SVG Template - Template SVG cho XenForo 2 2.2.1

Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này đòi hỏi máy chủ web hỗ trợ URL rewrite!

Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF.

Để tạo một liên kết đến một template SVG;
Mã:
{{ getSvgUrl('tempate.svg') }}

Dưới Board information, nếu "Use Full Friendly URLs" (useFriendlyUrls) được thiết lập thì URL được tạo ra là:
Mã:
/data/svg/<style_id>/<langauge_id>/<style_last_modified>/<templateName>.svg

Nếu không thì
Mã:
svg.php?svg=<templateName>&s=<style_id>&l=<langauge_id>&d=<style_last_modified>

Cấu hình Nginx URL rewrite
Mã:
location ^~ /data/svg/ {
 access_log off;
 rewrite ^/data/svg/([^/]+)/([^/]+)/([^/]+)/([^\.]+).svg$ /svg.php?svg=$4&s=$1&l=$2&d=$3$args last;
 return 403;
}

Cấu hình Apache URL rewrite
Mã:
#    SVG Support
RewriteRule ^/data/svg/([^/]+)/([^/]+)/([^/]+)/([^\.]+).svg$ /svg.php?svg=$4&s=$1&l=$2&d=$3$args [L]

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-SvgTemplate-2.0.4.zip
  14.5 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.1.0.zip
  19.1 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.1.1.zip
  19.2 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.1.2.zip
  19.2 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.1.3.zip
  21.5 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.1.4.zip
  21.5 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.1.5.zip
  20.4 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.1.6.zip
  20.9 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.2.1.zip
  20.8 KB · Lượt xem: 7

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 2.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 2.1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 2.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 2.1.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 2.1.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 2.1.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
Update phiên bản 2.2.1
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom