Addon XenForo Docker - Chạy XenForo trong Docket

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
XenForo Docker - Chạy XenForo trong Docket

Hướng dẫn này giải thích làm thế nào để chạy XenForo trong docker containers, điều này có thể được sử dụng để thử nghiệm tại local hoặc sản xuất với cấu hình mở rộng.

Trên máy tính của bạn (Localhost):
Sao chép nội dung sau đây vào một tập tin và đặt tên cho nó là docker-compose.yml và đặt nó trong thư mục gốc tương tự như một trong những thư mục đầu tiên.

Tạo Dockerfile:
Sao chép nội dung sau đây vào một tập tin và đặt tên cho nó là Dockerfile
Mã:
FROM php:7.0-apache
RUN apt-get update && apt-get install -y \
      libpng12-dev \
    libjpeg62-turbo-dev \
    unzip \
  && docker-php-ext-install mysqli \
  && docker-php-ext-configure gd --with-jpeg-dir=/usr/include/ \
  && docker-php-ext-install gd


COPY *.zip /var/tmp/
WORKDIR /var/tmp/
RUN unzip *.zip
RUN cp -R upload/* /var/www/html/
COPY config.php /var/www/html/library/
RUN chmod 0777 /var/www/html/data/
RUN chmod 0777 /var/www/html/internal_data/

Tạo tập tin docker-compose
Mã:
version: '2'

services:
  db:
   image: mysql:latest
   volumes:
    - db_data:/var/lib/mysql
   restart: always
   environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: xenforo
    MYSQL_DATABASE: xenforo
    MYSQL_USER: xenforo
    MYSQL_PASSWORD: xenforo

  web:
   depends_on:
    - db
   build: .
   restart: always
   environment:
    DB_HOST: db
    DB_USERNAME: xenforo
    DB_PASSWORD: xenforo
    DB_NAME: xenforo
   volumes:
    - data:/var/www/html/data
    - internal_data:/var/www/html/internal_data


  lb:
   image: dockercloud/haproxy:latest
   links:
    - web
   ports:
    - "8080:80"
   volumes:
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock

volumes:
  db_data:
  data:
  internal_data:

Tạo tập tin config.php trong cùng thư mục:
PHP:
<?php

$config['db']['host'] = $_ENV['DB_HOST'];
$config['db']['port'] = '3306';
$config['db']['username'] = $_ENV['DB_USERNAME'];
$config['db']['password'] = $_ENV['DB_PASSWORD'];
$config['db']['dbname'] = $_ENV['DB_NAME'];


$config['superAdmins'] = '1';

 • Tải Xenforo.zip và thêm nó vào cùng một thư mục.
Thư mục của bạn bây giờ sẽ có các tập tin sau đây:
 1. Dockerfile
 2. docker-compose.yml
 3. config.php
 4. xenforo_XYZ_full.zip
Chạy lệnh sau đây:
Mã:
docker-compose up

Sau khi hoàn thành quá trình tải và xây dựng các container, XenForo nên được chạy trên localhost port 8080.

Điều hướng đến http://localhost:8080/install/ và làm theo các bước để hoàn thành cài đặt XenForo.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top