advertisement positions for xfrm

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Advertisement Positions for XFRM - Vị trí quảng cáo cho XFRM XenForo 2 1.2.0

    [cXF] Advertisement Positions for XFRM - Vị trí quảng cáo cho XFRM XenForo 2 1.2.0 Thêm quảng cáo vào các vị trí được xác định trước cho XenForo Resource Manager. Chỉ cần chọn vị trí khi thêm quảng cáo tại menu Advertising trong ACP. Tính năng: vị trí ở trên tài nguyên nổi bật...
Top Bottom