alt

  1. PVS

    Hướng dẫn Nên sử dụng thẻ Alt cho trang web của bạn

    Nên sử dụng thẻ Alt cho trang web của bạn Thẻ Alt là một dạng thẻ HTML, nó được đi kèm với dòng code chèn hình ảnh vào trang web. Nó có tác dụng thông báo cho công cụ tìm kiếm biết hình đó là hình gì hoặc nếu tấm hình đó không được hiển thị, người đọc sẽ thấy được chữ nằm trong thẻ Alt. Đây là...
Top Bottom