antispam

 1. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.9

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.9 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 2. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.8

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.8 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 3. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.7

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.7 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 4. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.6

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.6 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 5. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.5

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.5 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA...
 6. PVS

  Addon 2x Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2

  Antispam by CleanTalk - Chống spam bởi CleanTalk cho XenForo 2 2.4 Không có CAPTCHA, không có câu hỏi, không có câu đố. Không có bot spam đăng ký, không có bot spam bài viết. Tính năng Anti-spam: Ngừng các bot spam khi đăng ký. Ngừng các bot spam theo thứ tự. Bảo vệ form Contact (CAPTCHA nên...
Top Bottom