ban dich

 1. PVS

  Language 2x Alphabetical Pagination French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alphabetical Pagination XF2

  Alphabetical Pagination French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alphabetical Pagination XF2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Alphabetical Pagination của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x User Account Self-Delete French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho User Account Self-Delete XF 2

  User Account Self-Delete French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho User Account Self-Delete XF 2 1.1.5 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on User Account Self-Delete của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Change Title Length French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Title Length XenForo 2

  Change Title Length French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Title Length XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Change Title Length (STCTL2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x SEO (SEO2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) XenForo 2

  SEO (SEO2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) XenForo 2 2.2.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on SEO (SEO2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Login as User (LAU2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Login as User (LAU2) XenForo 2

  Login as User (LAU2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Login as User (LAU2) XenForo 2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Login as User (LAU2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Keyword Management (KWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Keyword Management XenForo 2

  Keyword Management (KWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Keyword Management XenForo 2 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Keyword Management của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Note System (NS2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Note System (NS2) của XenForo 2

  Note System (NS2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Note System (NS2) của XenForo 2 2.0.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Note System (NS2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Watch Forums After Registration (STWFAR2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Watch Forums After Registration (STWFAR2) của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Watch Forums After Registration (STWFAR2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x ACP Extended (ACPE2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho ACP Extended (ACPE2) XenForo 2

  ACP Extended (ACPE2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho ACP Extended (ACPE2) XenForo 2 1.3.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on ACP Extended (ACPE2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Watermark System (STWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Watermark System XenForo 2

  Watermark System (STWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Watermark System XenForo 2 1.2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Watermark System của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Thread Attachments (STTA2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Thread Attachments XenForo 2

  Thread Attachments (STTA2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Thread Attachments XenForo 2 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Thread Attachments của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Alter Ego Detector (AED2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alter Ego Detector XenForo 2

  Alter Ego Detector (AED2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alter Ego Detector XenForo 2 1.1.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Alter Ego Detector của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Italian translation of Ban Groups - Bản dịch tiếng Ý cho Ban Groups của XenForo 2

  Italian translation of Ban Groups - Bản dịch tiếng Ý cho Ban Groups của XenForo 2 2.0.2 Đây là bản dịch tiếng Ý cho add-on Ban Groups của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x Italian translation of Username change - Bản dịch tiếng Ý cho Username change của XenForo 2

  Italian translation of Username change - Bản dịch tiếng Ý cho Username change của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Ý cho add-on Username change của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Dutch translation XF2.1.0 - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XF2.1.0

  Dutch translation XF2.1.0 - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XF2.1.0 2.1.0-beta Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho XF2.1.0. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Force Users to Read a Thread (STFRT2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Force Users to Read a Thread (STFRT2) của XenForo 2 1.2.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Force Users to Read a Thread (STFRT2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x Chat 2 by Siropu Deutsche Sprachdatei - Bản dịch tiếng Đức cho Chat 2 by Siropu của XenForo 2

  Chat 2 by Siropu Deutsche Sprachdatei - Bản dịch tiếng Đức cho Chat 2 by Siropu của XenForo 2 2.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Chat 2 by Siropu của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x Login as User(LAU2) V.1.2.2 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2

  Login as User(LAU2) V.1.2.2 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2 1.2.1 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Login as User(LAU2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x [TH] Covers French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Covers của XenForo 2

  [TH] Covers French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Covers của XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Covers của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top