browser detection

 1. PVS

  Addon 2x Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.3.0

  Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.3.0 Một shim light-weight xung quanh Mobile_detect cho XenForo 2 Cách sử dụng (trong template) Add-on tiêm biến toàn cục $mobileDetect, kiểm tra xem biến đó có được đặt trước khi gọi bất kỳ phương thức nào để ngăn lỗi trong quá trình...
 2. PVS

  Addon 2x Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.2.0

  Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.2.0 Một shim light-weight xung quanh Mobile_detect cho XenForo 2 Cách sử dụng (trong template) Add-on tiêm biến toàn cục $mobileDetect, kiểm tra xem biến đó có được đặt trước khi gọi bất kỳ phương thức nào để ngăn lỗi trong quá trình...
 3. PVS

  Addon 2x Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.1.3

  Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.1.3 Một shim light-weight xung quanh Mobile_detect cho XenForo 2 Cách sử dụng (trong template) Add-on tiêm biến toàn cục $mobileDetect, kiểm tra xem biến đó có được đặt trước khi gọi bất kỳ phương thức nào để ngăn lỗi trong quá trình...
 4. PVS

  Addon 2x Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.1.1

  Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.1.1 Một shim light-weight xung quanh Mobile_detect cho XenForo 2 Cách sử dụng (trong template) Add-on tiêm biến toàn cục $mobileDetect, kiểm tra xem biến đó có được đặt trước khi gọi bất kỳ phương thức nào để ngăn lỗi trong quá trình...
 5. PVS

  Addon 2x Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.1.0

  Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.1.0 Một shim light-weight xung quanh Mobile_detect cho XenForo 2 Cách sử dụng (trong template) Add-on tiêm biến toàn cục $mobileDetect, kiểm tra xem biến đó có được đặt trước khi gọi bất kỳ phương thức nào để ngăn lỗi trong quá trình...
 6. PVS

  Addon 2x Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2

  Browser Detection - Phát hiện trình duyệt cho XenForo 2 2.0.2 Một shim light-weight xung quanh Mobile_detect cho XenForo 2 Cách sử dụng (trong template) Add-on tiêm biến toàn cục $mobileDetect, kiểm tra xem biến đó có được đặt trước khi gọi bất kỳ phương thức nào để ngăn lỗi trong quá trình...
Top Bottom