centos 6

  1. PVS

    Hướng dẫn Cài đặt/Cập nhật Elasticsearch trong CENTOS 6 (cPanel)

    Cài đặt/Cập nhật Elasticsearch trong CENTOS 6 (cPanel) Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập Elasticsearch trên Red Hat/CentOS 6 64 bit dựa trên phân phối. 1. Kiểm tra Java Java là yêu cầu chính để cài đặt Elasticsearch. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Java trên hệ thống của bạn. #...
Top Bottom