Hướng dẫn Cài đặt/Cập nhật Elasticsearch trong CENTOS 6 (cPanel)

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Cài đặt/Cập nhật Elasticsearch trong CENTOS 6 (cPanel)

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập Elasticsearch trên Red Hat/CentOS 6 64 bit dựa trên phân phối.

1. Kiểm tra Java
Java là yêu cầu chính để cài đặt Elasticsearch. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Java trên hệ thống của bạn.
Mã:
# java -version

java version "1.8.0_31"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_31-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.31-b07, mixed mode)

Nếu bạn không có cài đặt Java trên hệ thống của bạn, sử dụng một trong những mã sau đây để cài đặt nó trước.

Cài đặt Java Runtime 1.8
Mã:
# sudo yum install java-1.8.0

hoặc nếu bạn cần một trình biên dịch java và các công cụ phát triển khác:
Mã:
# sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel

Sau đó sử dụng các lựa chọn thay thế lệnh để làm cho Java 1.8 mặc định.
Mã:
# sudo /usr/sbin/alternatives --config java

2. Tải về Elasticsearch

YUM / DNF
Tải về và cài đặt public signing key:
Mã:
# rpm --import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Thêm dòng sau trong thư mục /etc/yum.repos.d/ của bạn trong một tập tin với một hậu tố .repo, ví dụ elasticsearch.repo
Mã:
[elasticsearch-2.x]
name=Elasticsearch repository for 2.x packages
baseurl=https://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/centos
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1

Và kho lưu trữ của bạn đã sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể cài đặt nó với:
Mã:
# yum install elasticsearch

Cấu hình Elasticsearch để tự động bắt đầu trong quá trình khởi động. Nếu phân phối của bạn đang sử dụng SysV init (kiểm tra với ps -p 1), thì bạn sẽ cần phải chạy:
Mã:
# chkconfig --add elasticsearch

Công cụ tìm kiếm của bạn bây giờ là functional.

Cài đặt cấu hình:
Chúng tôi đã làm một số ngẫu nhiên lớn trên tất cả các file cấu hình, trong khi vẫn giữ tất cả mọi thứ tài liệu để tham khảo dễ dàng cho bất kỳ cài đặt bạn cần phải điều chỉnh. Các tập tin cho phép bạn tinh chỉnh Elasticsearch là:
  • /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
  • /etc/elasticsearch/logging.yml
  • /etc/security/limits.d/60-elasticsearch.conf
  • /etc/sysconfig/elasticsearch
Ra khỏi box, tất cả mọi thứ được tối ưu hóa cho các giá trị Elasticsearch khuyến khích. Để cải thiện an ninh, thiết lập các địa chỉ dịch vụ liên kết với một IP cụ thể (ví dụ: localhost):
Mở /elasticsearch/config/elasticsearch.yml và trên dòng 199 sửa
Mã:
# network.host: 192.168.0.1

Thành
Mã:
network.host: 127.0.0.1

Trên dòng 211 sửa:
Mã:
# http.port: 9200

Thành
Mã:
http.port: 9200

cluster.name: YourIndexName|' /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Lưu lại và thoát.

Cài đặt trên XenForo:

Cài đặt add-on Enhanced Search và đặt tên index ưa thích của bạn, trong tùy chọn tìm kiếm. Giá trị mặc định là tên cơ sở dữ liệu của bạn.

Bắt đầu dịch vụ:
Mã:
# sudo service elasticsearch start
# sudo service elasticsearch restart

Kiểm tra xem nó hoạt động:
Mã:
# sudo service elasticsearch status

# curl http://127.0.0.1:9200

Nếu bạn sử dụng ConfigServer Security & Firewall - CSF? Cho phép các cổng TCP đến 9200,9300 trên cổng thiết lập IPv4 của bạn.

Thêm dòng này exe:/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.91-0.b14.el6_7.x86_64/jre/bin/java cho tập tin /etc/csf/csf.pignore

Nâng cấp | Elasticsearch:

Mã:
# yum update

Gỡ elasticsearch trên CentOS
Mã:
# yum remove elasticsearch

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom