classification

  1. PVS

    Tutorial 2x Thêm thanh phân loại danh sách node ngay bên dưới thanh tiêu đề category cho XenForo 2

    Thêm thanh phân loại danh sách node ngay bên dưới thanh tiêu đề category cho XenForo 2 Vào template extra.less và thêm đoạn code sau: .node_list_item_classification { @media (max-width: @xf-responsiveEdgeSpacerRemoval) {display: none;} .xf-minorBlockContent(); border: none; opacity...
Top