cloudflare firewall rule

  1. PVS

    Tutorial 2x Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2

    Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Cloudflare Firewall Rule (Quy tắc tường lửa Cloudflare) để chặn đăng ký từ các quốc gia được chỉ định. Đi đến Cloudflare > Firewall > Firewall Rules...
Top Bottom