cloudflare

 1. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] App for Cloudflare® - Ứng dụng cho Cloudflare® XenForo 2 1.5.6

  [DigitalPoint] App for Cloudflare® - Ứng dụng cho Cloudflare® XenForo 2 1.5.6 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 2. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] App for Cloudflare® - Ứng dụng cho Cloudflare® XenForo 2 1.5.3

  [DigitalPoint] App for Cloudflare® - Ứng dụng cho Cloudflare® XenForo 2 1.5.3 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 3. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.5.2

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.5.2 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 4. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.4.0

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.4.0 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 5. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Cloudflare Trunstile Captcha - Hình ảnh xác thực quay vòng của Cloudflare cho XenForo 2.2 1.0.1

  [XenGenTr] Cloudflare Trunstile Captcha - Hình ảnh xác thực quay vòng của Cloudflare cho XenForo 2.2 1.0.1 Trunstile Captcha là một trong những dịch vụ mà Cloudflare cung cấp, nó cung cấp cách chặn lưu lượng truy cập tự động ("bot") độc hại bằng Trunstile Captcha. Không giống như các ứng dụng...
 6. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.3.0

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.3.0 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 7. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.2.1

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.2.1 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 8. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.2

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.2 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 9. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.1.1

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.1.1 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 10. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.1

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.1 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 11. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.0

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.2.0 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 12. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.1.1

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.1.1 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 13. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.1.0

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.1.0 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 14. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.0.1.1

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.0.1.1 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 15. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.0.1

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.0.1 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 16. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.0.0.3

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.0.0.3 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 17. PVS

  Addon 2x [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.0.0.1

  [DigitalPoint] Cloudflare - Tích hợp Cloudflare cho XenForo 2 1.0.0.1 Mọi thứ đều có sẵn từ bên trong XenForo (bạn không cần phải truy cập Cloudflare để làm gì) thông qua API Cloudflare. Điều này cho phép bạn cấp quyền cho quản trị viên thực hiện một số việc (ví dụ: chặn địa chỉ IP trong...
 18. PVS

  Tutorial 2x Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2

  Cloudflare Firewall Rule: Ban Country Codes from Registration - Cấm đăng ký theo mã quốc gia cho XF2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Cloudflare Firewall Rule (Quy tắc tường lửa Cloudflare) để chặn đăng ký từ các quốc gia được chỉ định. Đi đến Cloudflare > Firewall > Firewall Rules...
 19. PVS

  Tutorial 2x Registration Country Ban via Cloudflare - Cấm đăng ký theo quốc gia bằng Cloudflare cho XenForo 2

  Registration Country Ban via Cloudflare - Cấm đăng ký theo quốc gia bằng Cloudflare cho XenForo 2 Truy cập: https://dash.cloudflare.com/ Vào tên miền XenForo của bạn > Firewall Menu > Firewall Rules > Create a Firewall rule Và làm theo các mục như sau: Rule name: Registration Country Ban...
 20. PVS

  Addon 2x CloudFlare for XenForo - Thêm CloudFlare cho XenForo 2

  CloudFlare for XenForo : staff permission to change the DDOS/attack protection level - Thêm CloudFlare cho XenForo 2 2.0.2 Đây là một addon đơn giản để tạo một trang trên diễn đàn XenForo của bạn, nơi bạn có thể thay đổi cấp độ bảo mật CloudFlare trên tên miền của mình. Bạn có thể tạo quyền, để...
Top Bottom