contacts

  1. PVS

    Addon 2x [EAE Add-ons] Contacts - Liên hệ cho XenForo 2 1.2.0

    [EAE Add-ons] Contacts - Liên hệ cho XenForo 2 1.2.0 Add-on này cho phép các thành viên của bạn tạo và duy trì nhiều danh sách liên hệ có thể được sử dụng khi tạo cuộc trò chuyện hoặc chủ đề mới. Danh sách liên hệ có thể hữu ích cho quản trị viên để bắt đầu cuộc trò chuyện cá nhân với tất cả...
  2. PVS

    Addon 2x [EAE Add-ons] Contacts - Liên hệ cho XenForo 2 1.1

    [EAE Add-ons] Contacts - Liên hệ cho XenForo 2 1.1 Add-on này cho phép các thành viên của bạn tạo và duy trì nhiều danh sách liên hệ có thể được sử dụng khi tạo cuộc trò chuyện hoặc chủ đề mới. Danh sách liên hệ có thể hữu ích cho quản trị viên để bắt đầu cuộc trò chuyện cá nhân với tất cả...
Top Bottom