Addon 2x [EAE Add-ons] Contacts - Liên hệ cho XenForo 2 1.2.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,687
[EAE Add-ons] Contacts - Liên hệ cho XenForo 2 1.2.0

Add-on này cho phép các thành viên của bạn tạo và duy trì nhiều danh sách liên hệ có thể được sử dụng khi tạo cuộc trò chuyện hoặc chủ đề mới. Danh sách liên hệ có thể hữu ích cho quản trị viên để bắt đầu cuộc trò chuyện cá nhân với tất cả người kiểm duyệt của họ cùng một lúc hoặc tất cả các nhà tài trợ của họ, v.v. Nó cũng hữu ích cho các thành viên bình thường muốn duy trì danh sách liên hệ cho bạn bè hoặc cho các thành viên mà họ thường xuyên role play, hoặc liên hệ với tất cả nhân viên, v.v.

Tính năng:
 • số lượng liên hệ trên mỗi danh sách và số lượng danh sách liên hệ được tạo dựa trên nhóm người dùng
 • quản trị viên có thể chọn (các) diễn đàn, nếu có, có thể sử dụng danh sách liên hệ
 • quản trị viên cũng có thể đặt quyền đối với nơi có thể sử dụng danh sách liên hệ: chỉ chủ đề, chỉ cuộc trò chuyện hoặc cả hai, cho mỗi nhóm người dùng
 • các chủ đề được tạo sử dụng danh sách liên hệ chỉ có thể được trả lời bởi các thành viên của danh sách liên hệ đã chọn và người tạo chủ đề. Các thành viên bị xóa khỏi danh sách sẽ không thể trả lời chủ đề này nữa, trong khi một thành viên mới được thêm vào danh sách liên hệ sẽ có thể
 • nếu được cung cấp tùy chọn, người tạo chủ đề có thể chuyển đổi danh sách liên hệ (miễn là họ có thể chỉnh sửa chủ đề) hoặc xóa danh sách liên hệ khỏi chủ đề sẽ mở danh sách cho bất kỳ ai có thể trả lời
 • cảnh báo được tạo cho các thành viên của danh sách liên hệ khi một chủ đề được tạo. Nếu danh sách liên hệ bị thay đổi sau khi tạo chủ đề, các cảnh báo sẽ bị xóa và các thông báo mới được tạo cho thành viên của danh sách liên hệ mới được sử dụng (nếu có)
 • các chủ đề đã hợp nhất sẽ sử dụng danh sách liên hệ của chủ đề đích, nếu có, nếu không, không có danh sách liên hệ nào được sử dụng cho chủ đề đã hợp nhất
 • nếu một chủ đề có danh sách liên hệ được chuyển đến một diễn đàn không cho phép danh sách liên hệ, danh sách liên hệ đã chọn sẽ được duy trì nhưng không được sử dụng. Điều này cho phép người kiểm duyệt di chuyển một chủ đề đến một diễn đàn khác để thảo luận và sau đó di chuyển chủ đề đó trở lại để bảo toàn danh sách liên hệ
 • quản trị viên và người kiểm duyệt không thể thay đổi danh sách liên hệ của thành viên khác cho một chủ đề, họ có thể xóa danh sách liên hệ để mở chủ đề cho tất cả những người có thể trả lời
 • hợp nhất người dùng sẽ sử dụng danh sách liên hệ của người dùng mục tiêu. Các chủ đề có danh sách liên hệ từ một người dùng đã bị xóa sẽ được đặt thành không sử dụng danh sách liên hệ, mở chủ đề cho tất cả những người có thể trả lời
 • nếu được đặt, danh sách những người tham gia chủ đề có danh sách liên hệ được hiển thị bên dưới dòng thẻ và thông tin người bắt đầu chủ đề. Nếu không được đặt, quản trị viên có thể sử dụng tùy chọn để hiển thị một dòng văn bản thay thế, ví dụ: chỉ những người tham gia được mời

Tùy chọn:

Forum-> Nodes-> chọn node-> Allow contact lists to be used in this forum
nếu thiết lập, chủ đề có thể sử dụng một danh sách liên lạc cho diễn đàn này, nếu không được thiết lập, liên hệ danh sách này sẽ không được sử dụng.

Setup-> Options-> EAE Contacts
chứa năm tùy chọn cơ bản để hiển thị các thành viên của danh sách liên hệ:

Liệt kê các liên hệ khi tạo cuộc trò chuyện: được chọn mặc định (được khuyến nghị) .
nếu không được chọn, trình chọn danh sách liên hệ sẽ chỉ hiển thị tiêu đề của mỗi danh sách. Nếu được chọn, các thành viên của mỗi danh sách được hiển thị dưới mỗi tiêu đề danh sách liên hệ.
Liệt kê các số liên lạc khi tạo một chủ đề: mặc định không được chọn .
hoạt động như trên. Mặc dù được chọn là ổn, nhưng biểu mẫu tạo chủ đề trông gọn gàng hơn nhiều khi không có danh sách liên hệ dưới mỗi tùy chọn tiêu đề danh sách liên hệ.
Hiển thị danh sách các số liên lạc khi xem một chủ đề: được chọn theo mặc định .
Nếu được chọn, danh sách các liên hệ sẽ được hiển thị phía trên chủ đề tương tự như cách người nhận được hiển thị phía trên một cuộc trò chuyện. Điều này gây ra một truy vấn bổ sung khi xem một chủ đề, nhưng được khuyến nghị.
Danh sách liên hệ tối đa: được mặc định là không giới hạn .
Số lượng địa chỉ liên hệ tối đa để hiển thị khi xem một chủ đề trước khi 'x thêm ...' được hiển thị. Cài đặt này bị bỏ qua nếu bạn chọn không hiển thị danh sách liên hệ khi xem một chủ đề.
Tiêu đề thay thế:
Tiêu đề được hiển thị khi tùy chọn ' hiển thị danh sách liên hệ khi xem một chủ đề' không được chọn. Ví dụ: Chỉ những người tham gia được mời . Để trống để không sử dụng tiêu đề thay thế.

Quyền:

Groups & permissions->User group permissions->Registered->EAE Contact permissions

Xem danh sách liên hệ của riêng mình: được đặt mặc định cho cuộc trò chuyện Quyền bắt đầu cuộc trò chuyện .
Đặt điều này thành không là một cách nhanh chóng để xóa việc sử dụng danh sách liên hệ khỏi một thành viên hoặc nhóm thành viên.
Tạo danh sách liên hệ: được mặc định cho cuộc trò chuyện Quyền bắt đầu cuộc trò chuyện .
Đặt điều này thành không sẽ ngăn các thành viên tạo danh sách liên hệ hoặc danh sách liên hệ khác (nếu họ có thể).
Có thể sử dụng danh sách liên hệ khi bắt đầu một cuộc trò chuyện: được mặc định cho cuộc trò chuyện Quyền bắt đầu cuộc trò chuyện .
Cho phép các thành viên sử dụng danh sách liên hệ của họ khi bắt đầu một cuộc trò chuyện mới hoặc ngăn họ làm như vậy.
Có thể sử dụng danh sách liên hệ khi bắt đầu một chủ đề mới: được mặc định cho diễn đàn Quyền đăng chủ đề mới .
Tương tự như quyền trên nhưng áp dụng cho chủ đề. Một diễn đàn phải được thiết lập để cho phép danh sách liên hệ.
Có thể thay đổi danh sách liên hệ của riêng mình khi chỉnh sửa một chủ đề: được đặt mặc định cho người kiểm duyệt diễn đàn Khóa/mở khóa quyền chủ đề .
Quyền này chỉ nên được sử dụng bởi quản trị viên hoặc người kiểm duyệt, nếu không nó có thể bị lạm dụng. Nếu được đặt, các thành viên có thể thay đổi danh sách liên hệ đã chọn của họ cho một chủ đề mà họ đã tạo hoặc thêm danh sách liên hệ vào một chủ đề hiện có mà họ sở hữu mà trước đó chưa có. Lưu ý: quyền này phụ thuộc vào diễn đàn Giới hạn thời gian chỉnh sửa/xóa giá trị quyền của bài viết riêng và nó được thêm vào trong trường hợp người tạo chủ đề nhận thấy rằng họ vô tình chọn nhầm danh sách liên hệ.
Số liên hệ tối đa trên mỗi danh sách: được mặc định là 5 .
Số lượng địa chỉ liên hệ mà một danh sách có thể chứa khi thêm thành viên vào danh sách liên hệ. Giá trị này phải bằng với những người nhận cuộc trò chuyện. Nếu nó lớn hơn, các thành viên bắt đầu cuộc trò chuyện sẽ gặp lỗi quá nhiều người nhận, trừ khi họ đã đặt cho phép người nhận cuộc trò chuyện bỏ qua tối đa.
Bỏ qua giới hạn người nhận cuộc trò chuyện tối đa: được mặc định cho người kiểm duyệt chung Bỏ qua quyền riêng tư của người dùng .
Cho phép tất cả các địa chỉ liên hệ từ một danh sách được sử dụng khi bắt đầu một cuộc trò chuyện, vượt quá giá trị người nhận cuộc trò chuyện tối đa. Điều này là bắt buộc nếu số lượng địa chỉ liên hệ được phép trên mỗi danh sách liên hệ lớn hơn giá trị của số lượng người nhận cuộc trò chuyện. Nếu một nhóm người dùng có thể có người nhận cuộc trò chuyện không giới hạn, hãy đảm bảo đặt điều này để bỏ qua và đặt số lượng liên hệ thành không giới hạn.
Danh sách liên hệ tối đa: được mặc định là 3 .
Số lượng danh sách liên hệ mà một thành viên có thể tạo.

Phrase:

Tất cả phrase đều có tiền tố là eae_ct_

1_create_contact_list.png2_account_options.png3_adding_contacts.png4_list_of_contacts.png5_creating_another_list.png6_contact_lists_menu.png7_conversation_start_1.png8_conversation_start_2.png9_node_option.png10_thread_create.png11_alert.png12_thread_list.png13_thread_view_1.png14_thread_view_2.png15_thread_edit_1.png16_thread_edit_2.png17_options.png18_permissions.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • EAEAddons-Contacts-1.2.0.zip
  44.3 KB · Lượt xem: 19

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom