conversation tools

  1. PVS

    Addon 2x [EAE Add-ons] Conversation Tools - Công cụ cuộc trò chuyện XenForo 2 1.4.3

    [EAE Add-ons] Conversation Tools - Công cụ cuộc trò chuyện XenForo 2 1.4.3 Add-on này cho phép quản trị viên có quyền thích hợp xem và xóa các cuộc trò chuyện của người dùng cũng như lược bỏ hàng loạt cuộc trò chuyện trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Add-on này hữu ích theo một số...
  2. PVS

    Addon 2x [EAE Add-ons] Conversation Tools - Công cụ cuộc trò chuyện XenForo 2 1.4.2

    [EAE Add-ons] Conversation Tools - Công cụ cuộc trò chuyện XenForo 2 1.4.2 Add-on này cho phép quản trị viên có quyền thích hợp xem và xóa các cuộc trò chuyện của người dùng cũng như lược bỏ hàng loạt cuộc trò chuyện trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Add-on này hữu ích theo một số...
Top Bottom