credit system

  1. PVS

    Addon 2x [Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.2

    [Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.2 Add-on này cho phép bạn thiết lập một hệ thống nâng cao để đếm các chủ đề, bài đăng, câu trả lời và phản ứng của người dùng trong các diễn đàn được chọn. Tùy chọn: Phương pháp tính tín dụng Làm tròn giá trị Sự kiện : Thêm sự kiện...
  2. PVS

    Addon 2x [Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.0 Fix 1

    [Xen-Soluce] Credit System - Hệ thống tín dụng XenForo 2 2.1.0 Fix 1 Add-on này cho phép bạn thiết lập một hệ thống nâng cao để đếm các chủ đề, bài đăng, câu trả lời và phản ứng của người dùng trong các diễn đàn được chọn. Tùy chọn: Phương pháp tính tín dụng Làm tròn giá trị Sự kiện : Thêm...
Top Bottom