credits premium

 1. PVS

  Addon 2x [BR] Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2 1.1.0

  [BR] Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2 1.1.0 Cấp cho người dùng và phân loại là hai nhiệm vụ lớn của quản trị viên. Và nếu trang web của bạn giống như một xã hội thu nhỏ, với tư cách là quản trị viên, bạn có thể sẽ cấp tín dụng cho những người dùng có ảnh hưởng đến những người...
 2. PVS

  Addon 2x Credit migration from ******* CreditsPremium to dragon byte - Di chuyển Credit từ CreditsPremium sang Dragon byte cho XenForo 2.2 1.0.0 Alpha

  Credit migration from ******* CreditsPremium to dragon byte - Di chuyển Credit từ CreditsPremium sang Dragon byte cho XenForo 2.2 1.0.0 Alpha Nghiên cứu cả addon và target event có cùng chức năng và việc di chuyển dữ liệu của nó từ xenforo 1 sang xenforo2 Có hai tùy chọn Di chuyển tất cả dữ...
 3. PVS

  Addon 2x Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2

  Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2 1.0.0 Cấp cho người dùng và phân loại là hai nhiệm vụ lớn của quản trị viên. Và nếu trang web của bạn giống như một xã hội thu nhỏ, với tư cách là quản trị viên, bạn có thể sẽ cấp tín dụng cho những người dùng có ảnh hưởng đến những người khác...
Top Bottom