criteria

 1. PVS

  Addon 2x [TH] User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2 1.0.6 Patch Level 1

  [TH] User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2 1.0.6 Patch Level 1 Tính năng: Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [TH] User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2 1.0.6

  [TH] User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2 1.0.6 Tính năng: Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x API endpoint: Find a User by Criteria - API endpoint: Tìm người dùng theo tiêu chí cho XenForo 2

  API endpoint: Find a User by Criteria - API endpoint: Tìm người dùng theo tiêu chí cho XenForo 2 1.0.1 Thêm endpoint mới vào bộ điều khiển Users API cho phép developer truy xuất người dùng dựa trên một trong ba tiêu chí: user_id email username Tất cả các tham số là tùy chọn và nếu có nhiều...
 4. PVS

  Addon 2x Criteria Builder - Trình xây dựng tiêu chí cho XenForo 2

  Criteria Builder - Trình xây dựng tiêu chí cho XenForo 2 1.0.0 Nếu bạn từng cố gắng tạo một trophy, bạn có thể thấy tab "User criteria". Nó cho phép bạn đặt một số điều kiện (ví dụ: số lượng tin nhắn được đăng), mà người dùng phải đáp ứng để nhận được trophy của bạn. Có một số hệ thống khác sử...
 5. PVS

  Addon 2x User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2

  User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2 1.0.5 Patch Level 2b Mở rộng phạm vi các tiêu chí sẵn có của người dùng bằng cách bổ sung các tiêu chí trái ngược cho hầu hết các tiêu chí hiện tại, cùng với một loạt các tiêu chí mới mà hầu hết có thể được bắt nguồn từ việc...
 6. PVS

  Addon 2x PHP Criteria - Tiêu chí PHP cho XenForo 2

  PHP Criteria - Tiêu chí PHP cho XenForo 2 1.0.0 Addon này cho phép bạn tạo các tiêu chí phức tạp cho các trophy nâng cao hoặc các chương trình khuyến mãi của nhóm người dùng với code PHP tùy chỉnh. Ví dụ: bạn có thể sử dụng: Đếm số lượng chủ đề mà người dùng đã tạo ra trong diễn đàn cụ thể...
Top Bottom