currency

  1. PVS

    Hướng dẫn XenForo User Upgrade Change Currency - Thay đổi loại tiền tệ cho nâng cấp người dùng Xenforo

    XenForo User Upgrade Change Currency - Thay đổi loại tiền tệ cho nâng cấp người dùng Xenforo Giá trị tiêu chuẩn của tôi là USD. Tôi thay đổi loại tiền tệ của tôi thành VND và phương pháp này làm việc hoàn hảo. Bước 1: Đăng nhập vào Cpanel và mở phpMyAdmin Bước 2: Tìm bảng xf_user_upgrade Bước...
Top Bottom