delete

 1. PVS

  Addon 2x [Liam W] (RIP) Member Self Delete - Tự xóa thành viên cho XenForo 2 2.0.2

  [Liam W] (RIP) Member Self Delete - Tự xóa thành viên cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này cung cấp cho các thành viên của bạn khả năng xóa tài khoản của chính họ. Bạn có tùy chọn cài đặt 'cool down period', trong thời gian đó quyền truy cập vào trang bị hạn chế trong một thông báo rằng tài khoản...
 2. PVS

  Addon 2x Delete Posts By Username - Xóa bài viết theo tên người dùng cho XenForo 2

  Delete Posts By Username - Xóa bài viết theo tên người dùng cho XenForo 2 1.0 Xóa bài viết theo tên người dùng mà tài khoản người dùng đã bị xóa. Add-on này được thiết kế để quản trị viên có thể dễ dàng xóa tất cả các bài viết bằng tên người dùng mà tài khoản người dùng đã bị xóa. Trang tìm...
 3. PVS

  Addon 2x Delete users - Xóa người dùng cho XenForo 2

  Delete users - Xóa người dùng cho XenForo 2 1.1 Xóa người dùng với số lượng tin nhắn và cuộc trò chuyện bằng 0 và không có hoạt động nào trong hơn 365 ngày. Add-on này sẽ tự động chạy mỗi ngày thông qua cron entry. Cách sử dụng: Mặc dù không bắt buộc, bạn có thể thêm 'deleteusers' vào...
 4. PVS

  Addon 2x Auto delete rejected - Tự động xóa đăng ký bị từ chối cho XenForo 2

  Auto delete rejected - Tự động xóa đăng ký bị từ chối cho XenForo 2 1.0 Tự động xóa đăng ký bị từ chối. Theo mặc định, XenForo sẽ không xóa các đăng ký bị từ chối. Add-on này sẽ tự động xóa các đăng ký bị từ chối này. Tính năng: Chạy tự động cứ sau 10 phút bằng Cron entry. Chúc các bạn...
 5. PVS

  Addon 2x Show deleted - Hiển thị bài viết đã xóa cho XenForo 2

  Show deleted - Hiển thị bài viết đã xóa cho XenForo 2 1.5 Hiển thị danh sách các bài viết và chủ đề bị xóa tạm thời và cung cấp tùy chọn để xóa chúng. Tính năng: Tùy chọn nhấp một lần để xóa vĩnh viễn tất cả các bài viết hoặc chủ đề bị xóa tạm thời. Tùy chọn để giới hạn số lượng bài viết...
 6. PVS

  Addon 2x Delete posts - Xóa bài viết cho XenForo 2

  Delete posts - Xóa bài viết cho XenForo 2 1.3 Xóa bài viết theo tên người dùng. Add-on này được thiết kế để quản trị viên có thể dễ dàng xóa tất cả các bài viết theo tên người dùng. Tính năng: Xóa thủ công tất cả các bài viết và chủ đề được thực hiện bởi tên người dùng. Tùy chọn để giới...
 7. PVS

  Addon 2x Delete posts guests - Xóa bài viết của khách cho XenForo 2

  Delete posts guests - Xóa bài viết của khách cho XenForo 2 1.1 Xóa tất cả các bài viết của khách. Tính năng: Xóa thủ công tất cả các bài viết và chủ đề được thực hiện bởi khách. Tùy chọn để giới hạn số lượng bài viết cần xóa cùng một lúc. Tất cả phrase bắt đầu với deletepostsguests_ để...
 8. PVS

  Addon 2x Member Self Delete - Tự xóa thành viên cho XenForo 2

  Member Self Delete - Tự xóa thành viên cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này cung cấp cho các thành viên của bạn khả năng xóa tài khoản của chính họ. Bạn có tùy chọn cài đặt 'cool down period', trong thời gian đó quyền truy cập vào trang bị hạn chế trong một thông báo rằng tài khoản của họ được lên...
 9. PVS

  Addon 2x Auto delete by prefix - Tự động xóa theo tiền tố cho XenForo 2

  Auto delete by prefix - Tự động xóa theo tiền tố cho XenForo 2 1.0 Tự động xóa chủ đề dựa trên tiền tố. Tính năng: Chạy tự động mỗi giờ bởi Cron entry. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x Delete conversations - Xóa cuộc trò chuyện cho XenForo 2

  Delete conversations - Xóa cuộc trò chuyện cho XenForo 2 1.1 Xóa các cuộc trò chuyện theo ngày. Tính năng: Tất cả các phrase bắt đầu với deleteconversations_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Thêm "deleteconversations" vào URL diễn đàn của bạn trong trình duyệt. Xác nhận số lượng...
 11. PVS

  Addon 2x Auto delete email confirm - Tự động xóa email xác nhận cho XenForo 2

  Auto delete email confirm - Tự động xóa đăng ký không xác nhận email cho XenForo 2 1.1 Add-on hỗ trợ tự động xóa các đăng ký mà không xác nhận địa chỉ email. Tính năng: Người dùng phải có 0 bài viết. Bỏ qua staff. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 12. PVS

  Addon 2x Post Delete Time Limit - Giới hạn thời gian xóa bài viết cho XenForo 2

  Post Delete Time Limit - Giới hạn thời gian xóa bài viết cho XenForo 2 2.1.0 Permission để giới hạn số lượng bài viết cũ có thể và vẫn bị xóa. Giới thiệu 1 quyền mới: Time limit on deleting own messages (minutes) (mặc định là 0, đồng nghĩa với việc bài viết sẽ không bị xóa) Chú thích: xóa...
 13. PVS

  Addon Resource Delete Alert - Cảnh báo khi xóa tài nguyên

  Resource Delete Alert - Cảnh báo khi xóa tài nguyên 1.2 Với addon này, bạn có thể dễ dàng cung cấp lý do cho bất kỳ ai đã tải xuống tài nguyên thông qua trường văn bản tùy chọn cho cửa sổ resource delete. Như thế này: Lý do được cung cấp sẽ được gửi đến mọi người thông qua một cảnh báo...
 14. PVS

  Addon Don't ask deletion reason - Đừng hỏi lý do xóa

  Don't ask deletion reason - Đừng hỏi lý do xóa 1.0.0 Add-on này sẽ tắt popup thông báo xóa trong profiles/threads. Chỉ ảnh hưởng đến các message của riêng bạn. Trước khi cài add-on: Bạn bấm vào nút "Delete" gần bài viết trong chủ đề hoặc hồ sơ (hoặc bình luận hồ sơ), hệ thống hiển thị hộp...
 15. PVS

  Addon Delete Posts Guests - Xóa bài viết của khách

  Delete Posts Guests - Xóa bài viết của khách 1.0 Cho phép xóa bài viết của khách. Nếu người dùng bị xóa và các bài viết của họ vẫn còn thì họ sẽ được gọi là khách. Add-on này cho phép xóa các bài viết của khách. Trang Delete Posts Guests Search Trang Delete Posts Guests Confirm User...
 16. PVS

  Addon Delete Posts Keywords - Xóa bài viết dựa vào từ khóa

  Delete Posts Keywords - Xóa bài viết dựa vào từ khóa 1.0 Cho phép xóa các bài viết dựa vào từ khoá nhập vào. Trang Delete Posts Keywords Search Trang Delete Posts Keywords Confirm User group permissions Tính năng: Xóa tất cả các bài viết có chứa từ khoá đã nhập. Hạn chế số lượng bài...
 17. PVS

  Addon Delete Quoted Posts - Xóa trích dẫn bài viết

  Delete Quoted Posts - Xóa trích dẫn bài viết 1.0 Xóa tất cả các bài viết và chủ đề có trích dẫn của tên người dùng đã chọn. Trang Delete Quoted Posts Search Trang Delete Quoted Posts Confirm User group permissions Tính năng: Xóa tất cả các bài viết và chủ đề có trích dẫn của người dùng...
 18. PVS

  Addon Edit Delete Limit - Đặt giới hạn chỉnh sửa xóa

  Edit Delete Limit - Đặt giới hạn chỉnh sửa xóa 1.1 Cho phép đặt giới hạn thời gian chỉnh sửa và xóa hạn chế cho một vài thành viên. Trang Options Tin nhắn báo lỗi Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng editdeletelimit_ thuận tiện cho bạn. Cài đặt: Tải xuống editdeletelimit_v1.1.zip và...
 19. PVS

  Addon Delete User Content - Xóa nội dung người dùng

  Delete User Content - Xóa nội dung người dùng 1.0.0 Khi bạn xóa một người dùng thì tất cả các nội dung của người dùng sẽ vẫn tồn tại trong diễn đàn dưới tên của khách. Mod này sẽ thay đổi điều đó. Bây giờ khi bạn xóa một người dùng, tất cả tài khoản của người dùng đó (bài viết, chủ đề, thông...
Top Bottom