di chuot

  1. PVS

    Tutorial 2x Real Buttons in XF 2.x colors and hoover - Màu sắc và di chuột thực hơn cho các nút của XenForo 2

    Real Buttons in XF 2.x colors and hoover - Màu sắc và di chuột thực hơn cho các nút của XenForo 2 Mức độ này là các nút tiêu chuẩn của XF, cùng với hiệu ứng di chuột ... Thêm vào extra.less đoạn code sau: /*Schalflächen OldStyle in XF_Blau und XF-Orange on Hoover und nicht auf dem Handy...
Top Bottom