dia ly

  1. PVS

    Addon 2x Geoblock Registration - Chặn đăng ký theo địa lý cho XenForo 2 1.2.0

    Geoblock Registration - Chặn đăng ký theo địa lý cho XenForo 2 1.2.0 Addon XenForo 2.1 này cung cấp khả năng Geoblocking cho đăng ký người dùng. Bạn có thể đặt danh sách được phép và bị từ chối cho các quốc gia dựa trên địa chỉ IP mà người dùng đăng ký - và tùy chọn buộc người dùng từ các quốc...
  2. PVS

    Addon 2x Geoblock Registration - Chặn đăng ký theo địa lý cho XenForo 2

    Geoblock Registration - Chặn đăng ký theo địa lý cho XenForo 2 1.1.2 Addon XenForo 2.1 này cung cấp khả năng Geoblocking cho đăng ký người dùng. Bạn có thể đặt danh sách được phép và bị từ chối cho các quốc gia dựa trên địa chỉ IP mà người dùng đăng ký - và tùy chọn buộc người dùng từ các quốc...
Top Bottom