disable edit email and password

  1. PVS

    Addon 2x Disable Edit Email and Password - Tắt chỉnh sửa Email và Mật khẩu XenForo 2.2 1.0.0

    Disable Edit Email and Password - Tắt chỉnh sửa Email và Mật khẩu XenForo 2.2 1.0.0 Addon này cho phép bạn vô hiệu hóa hoàn toàn người dùng và nhóm người dùng thay đổi email hoặc mật khẩu của họ trong XenForo với một bộ quyền đơn giản. Tất cả các khả năng quản trị vẫn còn. Thiết lập các trang...
Top Bottom