display a notice in a specific thread

  1. PVS

    Tutorial 2x Display a notice in a specific thread - Hiển thị thông báo trong một chủ đề cụ thể XenForo 2

    Display a notice in a specific thread - Hiển thị thông báo trong một chủ đề cụ thể XenForo 2 Ngoài ra, không có tiêu chí chủ đề cụ thể cho các thông báo. Tuy nhiên, nó rất đơn giản để đạt được. Bước 1 Tạo thông báo như sau: Ở đây chúng ta đang sử dụng tên class CSS tùy chỉnh là ctaThread3...
Top Bottom