docker

  1. PVS

    Other 2x XF2 Docker Container - Thêm Docker Container cho XenForo 2

    XF2 Docker Container - Thêm Docker Container cho XenForo 2 1.0.0 Một dự định docker container để phát triển trong XenForo. Cài đặt: 1. Sao chép docker-compose.yml và docker vào thư mục gốc xenforo của bạn 2. Chỉnh sửa config.php của bạn để thay đổi chi tiết cơ sở dữ liệu $config['db'] = [...
  2. PVS

    Addon XenForo Docker - Chạy XenForo trong Docket

    XenForo Docker - Chạy XenForo trong Docket Hướng dẫn này giải thích làm thế nào để chạy XenForo trong docker containers, điều này có thể được sử dụng để thử nghiệm tại local hoặc sản xuất với cấu hình mở rộng. Trên máy tính của bạn (Localhost): Cài đặt Docker và Docker Compose...
Top Bottom