dong lenh

  1. PVS

    Addon 2x [Earl] Board Active Cli - Kích hoạt Board bằng Cli cho XenForo 2.2 1.0.0a

    [Earl] Board Active Cli - Kích hoạt Board bằng Cli cho XenForo 2.2 1.0.0a Add-on này cho phép bạn bật và tắt board của mình bằng giao diện dòng lệnh. Vì vậy, bạn có thể sử dụng tùy chọn này để chuyển đổi "Board active" khi chuẩn bị sao lưu cơ sở dữ liệu và bật lại khi hoàn tất. Bạn có thể tự...
  2. PVS

    Tutorial 2x XF 2 Command Line Functions - Chức năng dòng lệnh cho XenForo 2

    XF 2 Command Line Functions - Chức năng dòng lệnh cho XenForo 2 Console Tool php cmd.php Usage: command [options] [arguments] Options: -h, --help Display this help message -q, --quiet Do not output any message -V, --version Display this application...
Top Bottom