farsi

  1. PVS

    Language Persian (Farsi) Translation of Xenforo - Bản dịch tiếng Ba Tư (tiếng Farsi) cho Xenforo

    Persian (Farsi) Translation of Xenforo - Bản dịch tiếng Ba Tư (tiếng Farsi) cho Xenforo 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Ba Tư cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Ba Tư Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các...
Top Bottom