fast

  1. PVS

    Other Fast Phrases - Tạo các Phrases nhanh chóng

    Fast Phrases - Tạo các Phrases nhanh chóng 1.0.0 Sản phẩm này dành cho các nhà phát triển có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm phrase để tạo ra. Thay đổi quan trọng nhất là khi bạn lưu một phrase bạn sẽ được chuyển hướng trở lại vào form Create New Phrase thay vì trang Phrases. Một số cài đặt...
Top Bottom