featured threads slider

  1. PVS

    Language 2x French translation of Featured Threads Slider - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads Slider XF2

    French translation of Featured Threads Slider - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads Slider XF2 1.0.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Featured Threads Slider của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom