featured threads

 1. PVS

  Addon 2x Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.5

  Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.5 Hiển thị các chủ đề nổi bật. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn và sẽ được hiển thị trong danh sách diễn đàn hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuredposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin...
 2. PVS

  Addon 2x Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.4

  Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.4 Hiển thị các chủ đề nổi bật. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn và sẽ được hiển thị trong danh sách diễn đàn hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuredposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin...
 3. PVS

  Addon 2x Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.3

  Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.3 Hiển thị các chủ đề nổi bật. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn và sẽ được hiển thị trong danh sách diễn đàn hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuredposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin...
 4. PVS

  Addon 2x Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.1

  Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.1 Hiển thị các chủ đề nổi bật. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn và sẽ được hiển thị trong danh sách diễn đàn hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuredposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin...
 5. PVS

  Addon 2x Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.0

  Featured threads - Chủ đề nổi bật XenForo 2 1.0 Hiển thị các chủ đề nổi bật. Bài viết đầu tiên của chủ đề được chọn và sẽ được hiển thị trong danh sách diễn đàn hoặc vị trí widget khác. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng featuredposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin...
 6. PVS

  Language French translation for Featured Threads - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads

  French translation for Featured Threads - Bản dịch tiếng Pháp cho Featured Threads 2.5.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Featured Threads. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml...
Top Bottom