file transfer protocol

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu về công cụ upload files lên mạng - FTP

    Tìm hiểu về công cụ upload files lên mạng - FTP Khi mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất, bây giờ sẽ đến công đoạn bạn cần upload trang web của bạn lên mạng. Quá trình truyền tải files này gọi là quá trình “upload”. Với những web host có hỗ trợ FTP (File Transfer Protocol) bạn cần một phần mềm được...
  2. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu FTP và cách sử dụng FTP trên host

    Tìm hiểu FTP và cách sử dụng FTP trên host FTP là một khái niệm rất quan trọng vì trong suốt thời gian bạn sử dụng host để làm website, có thể bạn sẽ cần sử dụng FTP nhiều hơn là dùng control panel của host vì nó sẽ giúp bạn tiện lợi hơn trong việc upload/quản lý các tập tin và thư mục trên...
Top Bottom